Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky!

12.02.2015 17:55

       [...]

       Některé v novele stanovené povinnosti jsou nesprávně formulovány, jiné přinášejí neúčelnou administrativní i finanční zátěž a další přinášejí povinnost stát se nástrojem pro vymáhání dodržovaní dalších povinností, které zákonným zástupcům zákon stanoví (jako je tomu v případě podmínění účasti na zotavovací akci splněním očkovací povinnosti). Hrozba vychází především z horní hranice sankce, která může být provozovateli zotavovací akce uložena za porušení správní povinnosti.

       „Z našich zkušeností vyplývá, že v současné době jsou provozovatelům za administrativní pochybení ukládány sankce v řádu několika set až několika tisíc korun,“ říká Aleš Sedláček, předseda ČRDM. Horní hranice pokuty za správní delikt je totiž v návrhu novely stanovena na 100.000 až 500.000 Kč. Nárůst horní hranice sankce povede pravděpodobně ke skokovému nárůstu výše sankcí. Je nepravděpodobné, že budou udělovány výhradně sankce ve výši 1–2 % horního limitu sankce. Taková sankce může představovat pro všechny dobrovolné pracovníky s dětmi obrovskou psychickou zátěž a pro všechny organizace pracující s dětmi a mládeží, ale i např. školská zařízení hrozbu nebo alespoň naprosto nepřiměřený finanční závazek, kterému ani nemohou v rámci svých rozpočtů dostát.

 

       Viac na stránke adam.cz.