Čo možno neviete o očkovaní — 45. časť (Vitalita 3/2017)

27.04.2017 04:14

Ing. Marián Fillo

 

<<< 43. a 44. časť       Obsah seriálu článkov       46. časť >>>

 

    Už roky sa ľudia skeptickí voči očkovaniu dožadujú kompletných chemických rozborov vakcín, aby bolo konečne a nado všetku pochybnosť jasné, čo všetko v skutočnosti vo vakcínach pláva. Začiatkom roku 2017 sa im konečne splnil sen, hoci len čiastočne.

 

Nová štúdia — o čom bola, o čom nie?

    Talianski vedci z oblasti nano-technológií (teda technológií, ktoré operujú s hmotou o veľkosti rádovo nanometrov, čiže miliardtín metra) Dr. Antonietta M. Gatti a Dr. Stefano Montanari vydali 23.I.2017 v pomerne mladom časopise (vychádza len od roku 2015) International Journal of Vaccines and Vaccination svoju novú štúdiu pod názvom „New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination“[1] („Nové výskumy kontroly kvality očkovacích látok: mikro- a nano-kontaminácia“).[2] Nie je v tomto seriáli zvykom venovať celú jednu časť jedinej štúdii, ale táto je tak mimoriadna, že si to nepochybne zaslúži.

obálka knihy „Case studies in nanotoxicology and particle toxicology“
obálka spoločnej knihy oboch autorov tejto štúdie („Prípadové štúdie z nanotoxikológie a toxikológie častíc“)

    Výskumníci zisťovali v 44 prípravkoch (41 vakcín pre ľudí, 1 vakcína pre mačky, 1 imunoglobulín (hotové protilátky) pre ľudí a 1 desenzitizačná injekcia pre alergikov, čo sa často nesprávne oz­načuje za proti-alergickú vakcínu) znečisťujúce častice v mikro- a nano-veľkosti s vysokou atómovou hmotnosťou, čo vo všeobecnosti sú kovy a obzvlášť ťažké kovy. Nezisťovali jednotlivé mole­kuly ani atómy, ani ťažké kovy viazané v organických zlúčeninách, ktoré netvoria zhluky (kryštály). To je zrejme dôvod, prečo neodhalili vo vakcínach ortuť, hoci minimálne vo vakcíne Infanrix Hexa (tzv. hexavakcíne) potvrdili prítomnosť ortuti austrálski vedci[3] a nanogramy ortuti našiel aj súkromne objednaný test jedného môjho známeho vo vakcínach Infanrix Hexa i Synflorix (obe povinné pre slovenské deti do 1. narodenín celkovo každá 3x).[4]

    Je tiež jasné z výrobných postupov, že vakcíny musia obsahovať aj významné množstvo organického balastu — zvyšky živných pôd, zvyšky toho, čím boli baktérie alebo bunkové kultúry kŕmené, aby pekne rástli a množili sa, prípadné kontaminujúce vírusy či ich časti apod. Nič také táto štúdia neskúmala a použitá metóda a prístroje to ani skúmať neumožňujú, takže organická časť kontaminá­cie vakcín stále zostáva zahalená rúškom tajomstva. Do značnej miery zostáva neznámou aj znečistenie vakcín organickými zlúčeninami škodlivých kovov (napr. už spomínaná ortuť) a iných chemických prvkov. Napriek tomu sú však aj tie čisto anorganické nečistoty vskutku pozoruhodné. Boli to jednak kúsky samotného jediného chemického prvku, jednak rôzne kombinácie v podobe zhlu­kov, zlúčenín či zliatin jednotlivých chemických prvkov, tvoriacich danú mikro- či nano-časticu.

 

Čo štúdia zistila

    Štúdia zistila v každom jednom skúmanom injekčnom prípravku (až na taliansku vakcínu MoRuPar proti osýpkam, príušniciam a ružienke, ktorá na Slovensku nie je a nikdy nebola dostupná) väčšie či menšie znečistenie anorganickými mikro- a nano-časticami, ktoré vo vakcíne absolútne nema­li čo hľadať a ktoré ani nie sú uvedené výrobcami v príbalovom letáku v zložení vakcíny.

    Snáď najčastejšie zisteným prvkom bol hliník, čo nijak neprekvapuje, lebo hliník je plánovanou súčasťou mnohých vakcín a slúži ako prostriedok na nabudenie imunitnej odpovede u tzn. neživých vakcín, ktoré by mohol imunitný systém ignorovať, pretože nespôsobujú škodu, nemnožia sa, nie sú hrozbou. Hliník v takejto vakcíne už narobí v mieste vpichu dostatok škôd na to, aby si imunitný systém nemohol dovoliť toto narušenie poriadku zanedbať. Prekvapením však bolo, že výskumníci našli hliník aj vo vakcínach, v ktorých oficiálne nemal vôbec byť prítomný, napr. vo vakcíne Priorix proti osýpkam, príušniciam a ružienke (na Slovensku povinná v 2. a 11. roku života).

    Okrem hliníka vedci zistili v rôznych vakcínach nano-častice, zložené z týchto chemických prvkov (podľa abecedy): antimón, bárium, bizmut, bróm, cér, cín, draslík, fosfor, hafnium, horčík, chlór, chróm, kremík, mangán, meď, nikel, olovo, platina, síra, sodík, striebro, stroncium, titán, vanád, vápnik, volfrám, zinok, zirkónium, zlato, železo. Často sa opakujú zhluky železa, chrómu a niklu, čo nie je nič iné než nehrdzavejúca oceľ.

    Vo viacerých vakcínach boli tieto anorganické nano-častice obrastené organickou hmotou, čím vzniká tzv. agregát. V jednej z vakcín vedci dokonca odhalili červené krvinky, len použité prístroje im neumožnili zistiť, či išlo o krvinky zvieracieho alebo ľudského pôvodu. Častice boli rôzne veľké a ich veľkosti siahali od 50 nm až po 60 μm.

 

Čo to vlastne pre nás znamená

    Nechajme prehovoriť samotných autorov:

    „Tieto testy odhalili, že niektoré častice sú vrastené v biologickom substráte, ktorým sú pravde­podobne bielkoviny, endotoxíny a rezíduá (zvyšky tiel) baktérií. Akonáhle takáto častica príde do styku s bielkovinovými tekutinami, nastane nano-bio-interakcia[5] a utvorí sa „proteínová koróna“ (bielkovinová koruna)[6][7][8][9]. Nano-bio-interakcia vytvára časticu väčšej veľkosti, ktorá nie je bio-de­gradovateľná a môže vyvolať nežiaduce účinky, keďže telo ju nerozpoznáva ako sebe vlastnú.

    … Podobné agregáty už boli popísané v literatúre, hoci za inej situácie — u pacientov s leuké­miou a kryoglobulinémiou. Spojitosť medzi týmito dvomi entitami generuje rozvinutie bielkovín, ktoré môže vyvolať autoimunitné reakcie, akonáhle sú tieto bielkoviny vpichnuté do ľudského tela.

    … Počet zistených cudzorodých častíc a v niektorých prípadoch aj ich nezvyčajné chemické zlo­ženie nás zarazilo. Nájdené anorganické častice nie sú ani biokompatibilné ani biodegradovateľné, čo znamená že sú bioperzistentné (trvale v tele pretrvávajú a telo ich nevie odbúrať) a môžu vyvolať účinky, ktoré sa môžu navonok prejaviť buď okamžite po vpichu vakcíny, alebo až po nejakom čase od očkovania. Treba mať na pamäti, že tieto častice (kryštály a nie molekuly) sú pre telo cudzorodé a ako také sa aj správajú. Navyše ich jedovatosť (toxicita) môže byť v niektorých ohľadoch odlišná od jednotlivých prvkov, z ktorých sa skladajú. To sa pridáva navrch k jedovatosti, ktorá je každopádne stále prítomná a typická pre cudzorodé častice. Preto vyvolávajú zápalovú reakciu.

    Po vpichnutí do tela tieto mikro-častice, nano-častice a agregáty môžu zostať v okolí miesta vpichu a vytvoriť opuchy a granulómy.[10] Môžu však byť aj prenesené krvným obehom a nikto potom ne­tuší, aký bude ich konečný cieľ. Domnievame sa, že v mnohých prípadoch môžu byť roznesené po celom tele bez toho, aby spôsobili akékoľvek navonok viditeľné poškodenie zdravia, ale je tiež pravdepodobné, že za určitých okolností sa dostanú do určitého orgánu v značnom množstve, pričom žiaden orgán nie je výnimkou a cieľom môže byť aj mikrobiálna flóra. Podobne ako všetky cudzoro­dé častice, obzvlášť takéto malé, vyvolajú zápalovú reakciu, ktorá je chronická, pretože drvivá väč­šina týchto častíc nemôže byť degradovaná. …

    Nemožno opomenúť, že častice rovnakej veľkosti, ako sme často rozpoznali vo vakcínach, môžu preniknúť do bunkového jadra a interagovať s DNA.[11] V niektorých prípadoch, ako sa napr. stáva železu a niektorým zliatinám železa, môžu korodovať a produkty korózie vyvolajú otravu, ktorá zasiahne bunkové tkanivá.[12][13][14]

    Zistenie prítomnosti solí hliníka a chloridu sodného nijak neprekvapuje, keďže sú to látky, ktoré výrobcovia používajú a uvádzajú ako zložky vakcíny. Iné materiály by však vo vakcínach byť nemali a rovnako tak v žiadnom injekčnom lieku. …

    Našou hypotézou je, že toto znečistenie je neúmyselné, keďže je pravdepodobne spôsobené ne­čistotami vo vstupných surovinách alebo postupmi (napr. filtrácia) počas priemyselnej výroby vak­cín. Výrobcovia prítomnosť týchto častíc netestujú, a preto ani nemôžu zistiť. Ak máme v tomto oh­ľade pravdu, dôkladná inšpekcia výrobných závodov a plná znalosť celého postupu výroby vakcíny by mohli pravdepodobne umožniť odstrániť tento problém.

    Ďalšie čistenie vakcín by mohlo zvýšiť ich kvalitu a tým pravdepodobne znížiť množstvo a zá­važnosť nežiaducich účinkov.“

 

Rebríček najznečistenejších vakcín

 1. Varilrix (ovčie kiahne)
 2. Infanrix Hexa (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofily typu b)
 3. Cervarix (ľudský papilómový vírus = HPV)
 4. Fluarix (chrípka)
 5. Agrippal S1 (chrípka)
 6. Vaxigrip (chrípka)
 7. Meningitec (meningokoky)
 8. Priorix (osýpky, príušnice, ružienka)
 9. Fluad (chrípka)
 10. Tetabulin (proti-tetanový imunoglobulín)
 11. Agrippal (chrípka)
 12. Silgard / Gardasil (HPV)

 

Zdroje:

[1]  Gatti AM, Montanari S: „New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination“, International Journal of Vaccines and Vaccination, 2017, 4(1):00072,
https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

[2]  po slovensky: https://www.slobodaVockovani.sk/news/studia-nove-vyskumy-kontroly-kvality-ockovacich-latok-mikro-a-nano-kontaminacia/

[3]  Austin DW, Shandley KA, Palombo EA: „Mercury in vaccines from the Australian childhood immunization program schedule“, J Toxicol Environ Health A, 2010, 73(10):637–640

[4]  https://www.slobodaVockovani.sk/news/ockovacie-latky-v-povinnom-ockovani-na-slovensku/#2012Q1

[5]  Gatti AM, Manti A, Valentini L, Montanari S, Gobbi P, Papa S, Rocchi M and Visani G: „Nanobiointeraction of particulate matter in the blood circulation“, Front Bioeng Biotechnol, 2016, Conference Abstract: 10th World Bio­materials Congress, Montréal, Canada, 17.–22.V.2016

[6]  Tenzer S, Docter D, Rosfa S, Wlodarski A, Kuharev J, Rekik A, Knauer SK, Bantz C, Nawroth T, Bier C, Siriratta­napan J, Mann W, Treuel L, Zellner R, Maskos M, Schild H, Stauber RH: „Nanoparticle size is a critical physico­chemical determinant of the human blood plasma corona: a comprehensive quantitative proteomic analysis“, ACS Nano, 2011, 5(9):7155–7167

[7]  Radauer-Preiml I, Andosch A, Hawranek T, Luetz-Meindl U, Wiederstein M, Horejs-Hoeck J, Himly M, Boyles M, Duschl A: „Nanoparticle-allergen interactions mediate human allergic responses: protein corona characterization and cellular responses“, Part Fibre Toxicol, 2016, 13:3

[8]  Cedervall T, Lynch I, Lindman S, Berggård T, Thulin E, Nilsson H, Dawson KA, Linse S: „Understanding the na­noparticle-protein corona using methods to quantify exchange rates and affinities of proteins for nanoparticles“, Proc Natl Acad Sci U S A, 2007, 104(7):2050–2055

[9]  Lynch I, Cedervall T, Lundqvist M, Cabaleiro-Lago C, Linse S, Dawson KA: „The nanoparticle-protein complex as a biological entity; a complex fluids and surface science challenge for the 21st century“, Adv Colloid Interface Sci, 2007, 134-135:167–174

[10]  Hansen T, Klimek L, Bittinger F, Hansen I, Capitani F, Weber A, Gatti A, Kirkpatrick CJ: „Mastzellreiches Aluminiumgranulom“, Pathologe. 2008, 29(4):311–313

[11]  Gatti AM, Quaglino D, Sighinolfi GL: „A Morphological Approach to Monitor the Nanoparticle-Cell Interaction“, International Journal of Imaging and Robotics, 2009, 2(S09):2–21

[12]  Urban RM, Jacobs JJ, Gilbert JL, Galante JO: „Migration of corrosion products from modular hip prostheses. Particle microanalysis and histopathological findings“, J Bone Joint Surg Am, 1994, 76(9):1345–1359

[13]  Kirkpatrick CJ, Barth S, Gerdes T, Krump-Konvalinkova V, Peters K: „Pathomechanismen der gestörten Wundheilung durch metallische Korrosionsprodukte“, Mund Kiefer Gesichtschir. 2002, 6(3):183–190

[14]  Lee SH, Brennan FR, Jacobs JJ, Urban RM, Ragasa DR, Glant TT: „Human monocyte/macrophage response to cobalt-chromium corrosion products and titanium particles in patients with total joint replacements“, J Orthop Res. 1997 Jan;15(1):40–49

 

<<< 43. a 44. časť       Obsah seriálu článkov       46. časť >>>

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.