Články o očkovaní v časopisoch Dieťa a Vitalita 9/2013

06.09.2013 19:30

Ing. Marián Fillo

 

titulná stránka časopisu Dieťa č. 9/2013Dieťa

       Časopis Dieťa v čísle 9/2013 prináša na str. 32–34 rozhovor s imunológom prof. MUDr. Milanom Bucom, PhD., prednostom Imunologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a predsedom Slovenskej imunologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktorý sa minulý rok zúčastnil kongresu o autoimunite v Granade. Na tomto kongrese bola reč aj o autoimunite spôsobenej očkovaním (tzv. ASIA syndróm). O tom prof. Buc chcel referovať v istom lekárskom časopise, ale nedovolili mu jeho článok zverejniť, pravdepodobne vraj preto, lebo by podporil protiočkovacie nálady. Nuž, takto to vyzerá, keď na miesto vedy nastúpi fanatická ideológia. Zodpovedné osoby si zrejme myslia, že je lepšie, keď pediatri nebudú vedieť, čo všetko môže spôsobiť očkovanie, aby to — nedaj Bože — nezačali hlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, čím by dramaticky vzrástli štatistiky hlásených nežiaducich účinkov očkovania a desaťročia tradovaný mýtus o bezpečnosti očkovania by sa rozpadol ako domček z karát.

       V článku nájdeme aj odporúčania na zníženie rizika očkovania, ako napr. neočkovať súbežne (v jeden deň dvomi alebo viacerými) vakcínami s obsahom hliníka, čo sa u nás bežne robí u takmer každého bábätka 3x v priebehu prvého roka života (vakcíny Infanrix Hexa a Synflorix, prípadne za doplatok Prevenar 13 namiesto Synflorixu).

       V ďalšom článku na str. 34–35 sa Mgr. Peter Tuhársky zaoberá tzv. synergickou toxicitou, tzn. keď jeden jed (toxín) okrem vlastnej jedovatosti (toxicity) dramaticky zvyšuje jedovatosť iného jedu. Príkladom sú známe synergie medzi ortuťou a olovom, ako aj ortuťou a hliníkom, čo je mimoriadne významné hlavne u očkovania.

       Veľmi letmo sa očkovania dotýka druhá časť rozhovoru s environmentálnym chemikom doc. Ing. Josefom Prouskom, CSc. o nanočasticiach, ktorú nájdete na str. 58–62.

       Na str. 56–57 doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA píše o starnutí imunitného systému a pri tej príležitosti pojednáva aj o očkovaní dospelých. Naozaj nechápem jeho odporúčanie dať sa spolu s tetanom preočkovať aj proti čiernemu kašľu. Očkovanie proti čiernemu kašľu vytvorí akú-takú hladinu protilátok len u cca 80% očkovaných a aj tá už po cca 3 rokoch prudko klesá. Keďže proti tetanu sa preočkúva každých 15 rokov, len 20% z tohto obdobia a len cca 80% očkovaných môže mať vďaka očkovaniu nejakú imunitu proti čiernemu kašľu. Nehovoriac o tom, že čierny kašeľ je u dospelých v podstate banálne ochorenie, hoci je, pravda, nepríjemné, keď človek nekašle obvyklý jeden týždeň, ale hneď niekoľko týždňov (či dokonca 2–3 mesiace) vkuse.

       Odporúčanie každoročného očkovania proti chrípke vo mne vyvoláva otázku, či doc. Jeseňák má aspoň trochu potuchy o tom, čo hovorí. Účinnosť tohto očkovania je mizerná, a aj to by sa museli proroci s WHO trafiť v predpovedi, ktoré kmene chrípkového vírusu budú o polroka dominantné, čo sa teda rozhodne nestáva vždy. Pritom u typickej rizikovej skupiny ľudí nad 65 je už dobré tri roky známe, že očkovanie proti chrípke neznižuje u nich riziko úmrtia. Naopak, nedávno zverejnená štúdia zistila, že očkovanie proti chrípke niekoľkonásobne zvyšuje riziko ochorenia počas chrípkovej sezóny. Nevychovaný Američan by na to povedal: „What the fuck?“ Ostatne, drvivá väčšina slovenských lekárov sa proti chrípke očkovať nedáva. Hoci znalosti z oblasti očkovania sú u priemerného slovenského lekára horšie než biedne (cca na úrovni reklamných sloganov, niekedy ani to nie), má tento spravidla dostatok zdravého rozumu nato, aby sa nedal nahovoriť na takú hovadinu, akou očkovanie proti chrípke bezpochyby je (vedecky potvrdené).

       Obdobne to je s očkovaním starších ľudí proti pneumokokom, ktoré vo Veľkej Británii zrušili, lebo zistili, že nefunguje.

       Očkovanie dospelých žien proti ľudským papilómovým vírusom (HPV), ktoré údajne spôsobujú rakovinu krčka maternice, je už vysloveným hazardom. Riziko rakoviny krčka maternice (presnejšie: riziko vzniku chorobných zmien na krčku maternice, ktoré by mohli (a nemuseli) viesť k rakovine krčka maternice) je po očkovaní Silgardom/Gardasilom väčšie o 44,6% a po očkovaní Cervarixom väčšie o 32,5%, ak očkovaná žena už mala v minulosti do činenia s HPV typu 16 alebo 18. No a samozrejme (ako je to u nás obvyklé), pred očkovaním sa nijaké testy, čo by to vylúčili, nerobia. Druhá vec je, že nikto na Slovensku nevie, ktoré typy HPV sú u nás dominantné, pretože nejestvuje nijaká celoštátna štatistika. Je teda veľmi dobre možné, že u nás očkovanie proti typom HPV 16 a 18 (len proti týmto dvom vysoko rizikovým typom sú dostupné vakcíny) nie je vôbec nič platné, lebo najrozšírenejšie sú úplne iné typy HPV. Tak je to napr. na Jamajke, ktorá je k USA podstatne bližšie než Slovensko a určite tam je aj viac Američanov než u nás. A aby to nebolo málo, treba zvážiť, že očkovanie je len proti 2 z celkovo 18 vysoko rizikových typov HPV, takže ak je účinné, tak za niekoľko rokov masového očkovania proti HPV dospejeme k tomu, že typy 16 a 18 budú mať zanedbateľný „podiel na trhu“, ktorému budú dominovať úplne iné typy HPV, proti ktorým zatiaľ žiadnu vakcínu nemáme. Samozrejme, je možné, že časom výrobcovia vyjdú na trh s novými vakcínami proti 4, 6 či 8 vysoko rizikovým typom HPV, aby predali novú vakcínu aj tým ženám, čo boli zatiaľ očkované len proti 2 vysoko rizikovým HPV. Každopádne však o nejakých 15 rokov, čo je zhruba priemerná inkubačná doba rakoviny krčka maternice, by (ak sú súčasné vakcíny účinné) mali byť najrozširenejšími typmi HPV nejaké úplne iné typy než tie, proti ktorým súčasné vakcíny neúčinkujú. Inak povedané: očkovanie vám v čase, keď by malo priniesť výsledky, nebude dokopy nič platné. A zároveň: čím viac sa očkuje (tzn. ak je očkovanie účinné, čím menej percent tvoria HPV typy 16 a 18), tým je očkovanie menej platné. Mohlo by teoreticky viesť k nejakému dočasnému poklesu chorobných zmien na krčku maternice, ale rozhodne len dočasnému a veľmi rýchlo pominuteľnému, čo ale ešte vôbec nemusí znamenať, že dôjde k vôbec nejakému poklesu samotnej rakoviny krčka maternice. Teoreticky. Prakticky však očkovanie proti HPV môže u očkovaných dievčat a žien (hlavne u mladistvých a zatiaľ slobodných) vzbudiť falošnú ilúziu ochrany proti akémukoľvek pôvodcovi rakoviny krčka maternice (či iných ženských orgánov) alebo dokonca proti akejkoľvek pohlavne prenosnej chorobe. Následne môžu tieto dievčatá a ženy ľahšie dôjsť k pohlavnému styku s rizikovými partnermi, ktorí ich môžu nakaziť či už HPV takého typu, proti ktorému vakcína neúčinkuje, alebo aj úplne inou chorobou. Takže vo výsledku to môže prakticky výskyt rakoviny krčka maternice naopak zvýšiť. Na skutočné výsledky tohto rozsiahleho experimentu si ešte pár rokov počkáme, rozhodne však nie je isté, že povedie k dlhodobnému poklesu rakoviny krčka maternice. Pritom naďalej najlepšou prevenciou nákazy HPV zostáva partnerská vernosť, ideálne obojstranne jeden jediný intímny partner na celý život. Tento vírus sa totiž prakticky nevie šíriť inak než pohlavným stykom. Veľmi výnimočne ešte počas fyziologického pôrodu nakazenej matky by sa mohla nakaziť práve rodená dcérka, ale toto je veľmi zriedkavý jav a tiež to je vlastne priamy kontakt pohlavných orgánov. Inak je tento vírus veľmi krehký a po odlúčení od tela hostiteľa hynie rádovo v sekundách. Nákaza skrz nejaký predmet je teda takmer nemožná.

       Celkovo vzaté, človek, čo pre dospelých odporúča očkovania proti chrípke, pneumokokom či HPV mi z veľmi dobrých dôvodov (viď vyššie) pripadá byť:
a) nebezpečným šialencom,
b) korunovaným idiotom,
c) dobre zaplateným agentom výrobcu/výrobcov vakcín.

       Síce doc. Jeseňáka osobne nepoznám, ale korunovaným idiotom mi nepripadá byť. Čo je však úplne isté, doc. Jeseňák vystupuje ako prednášajúci na podujatiach, ktoré sú (spolu)financované, či dokonca priamo usporadúvané výrobcom vakcín (GlaxoSmithKline = GSK). Síce som nevidel nijakú pracovnú zmluvu ani dohodu o vykonaní práce medzi GSK a doc. Jeseňákom, avšak bolo by asi veľmi naivné domnievať sa, že doc. Jeseňák prednáša pre GSK úplne zadarmo.

       Z iného súdka je článok na str. 22–25, ktorý sa venuje pripravovaným zmenám v sociálno-právnej ochrane detí na Slovensku. Mnohí rodičia z toho totiž majú husiu kožu, pretože sa obávajú, že si „sociálka“ vyšliapne v prvom rade na neočkovačov, čo by v krajnom prípade mohlo skončiť odobratím neočkovaného dieťaťa (a možno jeho vrátením už ako očkovaného). Ministerstvo na 8 jasne položených otázok odpovedalo zahmlievacou bájkou, takže na ne vlastne neodpovedalo. Na následne zopakovanú otázku sa snažilo chlácholiť znepokojených rodičov, že neočkovanie nie je dôvodom na odobratie dieťaťa. Nuž, ako si má potom človek vysvetliť zásadnú pripomienku MPSVaR SR k pripravovanej novele Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v tomto znení:

„Zásadná pripomienka nad rámec predkladaného návrhu:
       Zásadne žiadam v čl. I za novelizačný bod 59 vložiť nový novelizačný bod 60, ktorý znie: „60. § 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak očkovanou osobou má byť maloleté dieťa, hlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa odseku 5 písm. b), sú povinní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki zamestnanci oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska maloletého dieťaťa.“.“. Zároveň je potrebné v čl. I doterajšie novelizačné body primerane preznačiť. Odôvodnenie: Považujem za nevyhnutné, v súvislosti s potrebu prepájania opatrení jednotlivých systémov na zabezpečenie ochrany života a zdravia detí, zabezpečiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informácie indikujúce možné rizikové miesta v starostlivosti o maloleté dieťa.“

       Načo je im údaj, ktorý ich údajne nezaujíma???

       Nakoniec nájdete v časopise Dieťa č. 9/2013 na str. 8 aj dva krátke ale pozoruhodné príspevky čitateľov k téme očkovania.

 

Vitalita

       Vitalita č. 9/2013 prináša článok o ovčích kiahňach a očkovaní proti nim. Keď vyjde č. 10/2013, ako obvykle, uverejníme článok na tejto stránke.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Články o očkovaní v časopisoch Dieťa a Vitalita 9/2013

Zásadná pripomienka MPSVaR

Marcelo | 09.09.2013

Zdravím p.Fillo. V prvom rade absolútne súhlasím s Irenou. Škoda na nich míňať energiu a čas. Posledné o čom im ide, je korektná a plodná debata na úrovni.
Druhá vec. Nemáte náhodou info, kto konkrétne stojí za "zásadnou pripomienkou MPSVaR SR", ktorú ste uvádzali ? Kedže je uvádzaná v prvej osobe j.č. fakt by ma to zaujímalo.

Re:Zásadná pripomienka MPSVaR

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

To teda neviem.
Skúste to od nich zistiť skrz zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Senior

Helena | 08.09.2013

https://www.naturalnews.com/041963_vaccines_cancer_viruses_Dr_Maurice_Hilleman.html
Vývojový pracovník farmaceutickej firmy Merck pripúšťa, že vakcíny bežne obsahujú skryté vírusy rakoviny pochádzajúce z chorých opíc...
Prečo vedci cigánia verejnosti...Vývojoví pracovníci očkovacích látok si tieto špinavosti nechávajú pre seba...

honey ego

rodič | 07.09.2013

to badger:
antivakcinacny bulvar ??
nedokazuju neucinnost a skodlivost ockovania ??
...a deti sú voskové figuríny, ktorým by si aplikoval čokoľvek bez ohľadu na zdr. predpoklady a ich rodičia len platení herci, či čo tým chceš vlastne povedať?
Nikdo ti nie je povinný niečo dokazovať, badger, tebe o to v skutočnosti ani nejde, to len tvoja slepota a duševná obmedzenosť ignoruje utrpenie postihnutých detí

k teme

Peter | 07.09.2013

Váš príspevok je postavený na hlavu (čo ma pri znalosti iných príspevkov ostatne ani neprekvapuje). Nie je vecou ľudí, ktorí očkovanie nechcú, aby niečo preukazovali. Odmietnuť lekársky zákrok je totiž základné ľudské právo.

Práve naopak, tí, ktorí vakcíny predávajú, ako aj tí, ktorí ich pod hrozbou pokuty nanucujú všetkým občanom Slovenska, by mali vedieť nespochybniteľne preukázať dlhodobú účinnosť a bezpečnosť očkovania. Zatiaľ to nedokázali.

Re:k teme

Ing. Marián FILLO | 08.09.2013

Svätá pravda.

mimo temu

Honey badger | 07.09.2013

Pavel Vlasanek, tak ako aj ja, hlada nejake eso, ktore dokazuje, ze ockovanie je neucinne alebo citujem:
"Existuje nějaká odborná, publikovaná studie, která dokazuje škodlivost dnes používaných vakcín v rozsahu, v jakém o nich mluví odpůrci?"
Fillo, Ty si najvacsi odbornik na antiockovacie clanky. Takze ides, aspon jednu.
https://personal.tucna.net/odpurci-ockovani-do-akce/

Re:mimo temu

Ing. Marián FILLO | 07.09.2013

Skús napr. časopis Lupus 2/2012. Tam je plno článkov o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania. Ak nemáš zdarma prístup k plateným článkom, rád Ti ich pošlem, len mi napíš mail na sloboda.v.ockovani@gmail.com

Ale Ty nenapíšeš, lebo nemáš gule. Rovnako tak nemáš gule na to, aby si sa so mnou osobne stretol, čo si svojho času písal, že sa na to tešíš. Nejak Ťa prešla chuť či čo, keď si mi doteraz nenapísal/nezavolal, aby sme si dohodli stretnutie...

Nemáš gule ani na to, aby si sa pod svoje haterské príspevky podpísal skutočným menom a priezviskom. Dokonca ani len krstným menom nie.

Si len obyčajný zbabelec, ako aj ostatní anonymovia, čo sem píšu bezzubú kritiku (test, antikonšpirátor, Max...).

Platia Ťa za to, alebo čo Ťa vedie k tomu, že sa hanbíš podpísať skutočným menom?

Re:Re:mimo temu

Honey badger | 07.09.2013

Tvoja necenzurovana stranka je tvorena z 95% z neplatenych clankov z netu. Nenajde sa tam ani jeden tromf, ktory by dokazoval neucinnost/skodlivost ockovania? Aspon jeden. Ak mi nedas ani jeden link, budem to chapat tak, ze clanky na Tvojej stranke su nedoveryhodne.
No a tie Tvoje vyzvy: co nebolo, moze byt, trosku trpezlivosti.

Re:Re:Re:mimo temu

rodič z PP | 07.09.2013

https://detskechoroby.rodinka.sk/o-ockovani/o-ockovani/kontraverzne/bcg-vakcina-tuberkulza-ockovani/

https://www.chinasmack.com/2011/stories/chinese-baby-atrophies-dies-after-bcg-vaccine.html

Tak čo jazvec, už si minul prachy od svojich sponzorov, že tu zase vypisuješ tie tvoje výplody? :)
https://www.2i.sk/ae9485af7c

Re:Re:Re:mimo temu

Honey badger | 07.09.2013

https://personal.tucna.net/odpurci-ockovani-do-akce/
"Zajímá mě vědecká práce, peer-review článek, který může posloužit anti-vakcinační kampani coby kvalitní zbraň."
"Existuje nějaká odborná, publikovaná studie, která dokazuje škodlivost dnes používaných vakcín v rozsahu, v jakém o nich mluví odpůrci?"

Rodic z PP, radsej si pockam na studiu od Filla, pretoze tie Tvoje clanky nie su vedecke, odborne, publikovane, peer-review a nedokazuju neucinnost a skodlivost ockovania v takych rozmeroch, ako to prezentujete. To, co si postol, je antivakcinacny bulvar. Verim, ze Fillo ma lepsie eso v rukave. Fillo, ides.

Re:Re:Re:Re:mimo temu

Ing. Marián FILLO | 08.09.2013

Keď chceš diskutovať, tak láskavo aj čítaj moje komentáre, OK?
Ponúkol som Ti komplet č. 2/2012 peer reviewed časopisu Lupus, ktoré je špeciálne venované ASIA (Autoimmune/inflamatory Syndrome Induced by Adjuvants), čo je špecifický druh nežiaducich účinkov očkovania.

Zatiaľ neevidujem, že by si mi napísal mail s prosbou o plné texty článkov z tohto čísla, tak neviem, čo tu píšeš somariny o čakaní na štúdiu odo mňa, keď som Ti už predsa odpovedal.

Re:Re:Re:mimo temu

Ing. Marián FILLO | 08.09.2013

Dal som Ti odkaz na časopis Lupus č. 2/2012, ktoré je plné článkov o škodlivosti očkovania. Dokonca som Ti ochotný plné verzie všetkých článkov z toho čísla poslať, stačí len napísať mi mail. Ale odhadol som Ťa dobre: nenapísal si mi.
Prečo? Lebo Tebe nejde o pravdu, Ty v skutočnosti nechceš vidieť žiadnu štúdiu, čo by dokazovala nebezpečnosť očkovania, len tu hráš trápne divadielko. Tých štúdií je kopec, len ty a ten trápny blog, na ktorý odkazuješ, sa tvárite, že žiadna nejestvuje. Ale ja nemienim hrať Tvoju hru. Buď si vypýtaš odo mňa mailom tie články z Lupusu 2/2012 (alebo si ich zoženieš inou cestou) a prečítaš si ich, alebo je táto Tvoja výzva úplne mimo.

A nedôveryhodný si tu Ty - už len preto, lebo sa skrývaš za prezývku.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:Re:mimo temu

Honey badger | 08.09.2013

Zrazu si zmenil retoriku. Na svojej stranke mas x clankov o hlupostiach, ale ani jeden mi nechces odporucit, ktory by bol fakt dobry ako argument proti ockovaniu? Zrazu mi pchas nejaku studiu, ktoru si ani neuverejnil na svojej super stranke. Preco? Sak su to tvoje esa v rukave, preco sa s nimi nechces podelit aj s tvojimi vstupencami? Ja viem, ze chces moj email... Ale velmi ma zaraza, ze na Tvojej stranke nie je ani jedna kvalitna studia? ze je? tak ukaz, cakam, resp. Tucna caka uz zopar dni. https://personal.tucna.net/odpurci-ockovani-do-akce/

Re:Re:Re:Re:Re:mimo temu

Ing. Marián FILLO | 08.09.2013

Prosím Ťa, hojný budget, nerob zo seba debila!
Dobre vieš, že články v peer reviewed časopisoch sú v drvivej väčšine tvrdo spoplatnené (typicky 30$ a viac za jeden článok), takže keby som také prekladal a zverejňoval tu, tak by som riskoval žalobu od príslušných časopisov. Máme teda na stránke len zopár vecí, ktoré sa dali nájsť na webe v plnom znení, napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/nevysvetlene-pripady-nahleho-umrtia-dojciat-kratko-po-podani-sestzlozkovej-vakciny-hexavakciny-/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-autoimunitne-rizika-vakciny-proti-hepatitide-b/
Ako príklad dúfam postačí.
Na väčšinu štúdií však môžeme nanajvýš odkazovať, keďže sú tvrdo spoplatnené. A na tých pár ďalších, ktorých plný text je verejne prístupný, si ešte musíme počkať, kým sa nájde niekto, kto ich preloží.

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo temu

Honey badger | 08.09.2013

Dakujem. Mam pred sebou aj Lupus 2/2012. Je tam viacero studii, ktora je podla teba "naj"? Ktora dokazuje nebezpecnost ockovania?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:mimo temu

Ing. Marián FILLO | 08.09.2013

Ber to zaradom...

A čakám na to, že sa mi ozveš, aby sme si dohodli osobné stretnutie.

A neodpovedal si na otázku, či Ťa za to platia, keď sa schovávaš za prezývku. Alebo sa schovávaš preto, lebo sa v hĺbke duše hanbíš za tie gebuziny, čo sem píšeš?

Re:Re:mimo temu

irena | 08.09.2013

Vieš čo Marian ,ser na nich, to sú obyčajní rýpači,aj s tým vlasánkom sopliaci ktorí chcú byť viditeľní za akúkoľvek cenu. V živote ešte nikomu nepomohli a neurobili ani promile úžitku pre spoločnosť.
Zakomplexovaní chudáci, obyčajní blbečkovia ktorí sa skrývajú že akože hľadajú odbornosť v názore na očkovanie.
Ale ich myslenie je na úrovni debility maximálne,lebo máme tri stupne,ale tento ich vystihuje .
O reálnom živote nemajú ani páru a očkovanie sa ich netýka nijakým spôsobom len takým aby trolovali celý net.
Ale je hodne ľudí čo im naletí na ich sladké rečičky že hľadajú niečo vedecké a pritom nemajú ani šajn čo je to veda.
Sú ako neplodné stromy ktoré závidia iným ktoré napriek utrpeniu dokážu plodiť úžasné ovocie.

Záznamy: 1 - 18 zo 18

Pridať nový príspevok