Bórax (Dekahydrát tetraboritanu sodného)

21.11.2014 23:53
Sumárny vzorec: Na2B4O7·10H2O
Schéma molekuly: schéma molekuly boraxu
CAS číslo: 1303-96-4
Ako vyzerá: biele kryštály
LD50: 2,66 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Bórax tvorí mäkké bezfarebné kryštáliky, ktoré sú ľahko rozpustné vo vode. Má široké využitie — používa sa v kozmetike, detergentoch, smalte, keramike, chémii, biochémii, ako spomaľovač horenia, protiplesňová zložka sklenej vaty, pri zváraní atď. Krátku dobu bol registrovaný aj ako insekticíd. V niektorých krajinách sa používa ako potravinová prísada E285.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych, teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nebezpečný v prípade kontaktu s pokožkou a očami (dráždivý). Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (prechádza cez pokožku), pri vdýchnutí či požití. Požitie môže spôsobiť podráždenie tráviacej sústavy vrátane nevoľnosti, pretrvávajúceho zvracania, bolestí brucha a hnačky. Zriedkavé účinky na cievny systém a mozog zahŕňajú bolesti hlavy a apatiu.

       Pri vážnych otravách sa vyskytli vyrážky, bezvedomie, zlyhanie dýchania a obličiek. Bórax bol v EÚ zaradený medzi „Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (substances of very high concern = SVHC)“. Látky a zmesy obsahujúce bórax musia byť označené varovaniami „Môže poškodiť plodnosť“ a „Môže poškodiť nenarodené dieťa“.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.