Ako sa RÚVZ Levice nevysporiadal s námietkami odmietačov povinného očkovania a napriek tomu udelil pokutu

09.08.2012 07:07

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach o pokute pre mamičku, odmietajúcu povinné očkovanie MMR vakcínou

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10

 

Námietky proti Rozhodnutiu RÚVZ LV, použité v odvolaní sa proti nemu

 1. V bode 1 si RÚVZ LV sám sebe protirečí, keďže neurologické vedľajšie účinky očkovania "únava, neobvyklý plač, podráždenosť, nepokoj, nervozita", ktoré sú známkou neurologického poškodenia menšieho či väčšieho rozsahu, najprv označil za veľmi časté a očakávané, následne však tvrdí, že poruchy nervovej sústavy sú zriedkavými nežiaducimi účinkami.
         Nárast výskytu porúch nervovej sústavy (počnúc poruchami učenia, sústredenia, správania sa, hyperaktivitou cez oneskorený vývin reči, epilepsiu a Aspergerov syndróm až po autizmus a ďalšie poruchy autistického spektra), ktorý ide ruka v ruke s nárastom počtu plošných očkovaní, dáva za pravdu mne, keď tvrdím, že očkovanie spôsobuje významnú časť (s vysokou pravdepodobnosťou prevažnú väčšinu) neurologických porúch, ktorými trpia dnešné deti a mládež. Niektoré štúdie už dokonca potvrdili štatisticky významnú súvislosť medzi mierou zaočkovanosti a výskytom autizmu (napr. Gayle DeLong: "A Positive Association found between Autism Prevalence and Childhood Vaccination uptake across the U.S. Population", Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues, 2011, 74(14):903-916).
         Čo je ešte horšie, vedecky potvrdený bol aj štatisticky významný súvis medzi počtom plošných očkovaní a dojčenskou úmrtnosťou v 34 najrozvinutejších krajinách sveta (Neil Z Miller, Gary S Goldman: "Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?", Hum Exp Toxicol, 2011, 30(9):1420-1428).
         Riziko vážnych až fatálnych nežiaducich účinkov očkovania podčiarkuje aj fakt, že rastie počet krajín, ktoré zaviedli systém na odškodňovanie nežiaducich účinkov povinného resp. štátom odporúčaného očkovania. Medzi tieto krajiny patrí už aj post-socialistické Maďarsko či Slovinsko (Clare Looker, Heath Kelly: "No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programmes", Bulletin of the World Health Organization, 2011, 89(5):371-378), na Slovensku sa však všetci kompetentní tvária, ako keby bolo očkovanie dokonale bezpečné, čoho žiarivým príkladom je napadnuté Rozhodnutie RÚVZ LV. Pritom len v samotných USA boli od roku 1989 odškodnené tisíce detí (resp. ich rodičov) celkovou sumou vyše 2,3 miliardy dolárov (https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/statisticsreports.html) a niekoľkonásobne väčší počet ich na odškodnenie ešte len čaká, keďže proces odškodňovania trvá rádovo roky. Poškodeným deťom a rodičom na Slovensku sa však nedostane ani len najobyčajnejšieho "Prepáč", nieto ešte peňažného odškodnenia. Naopak - bývajú ignorovaní, zosmiešňovaní, pokutovaní, napádaní a zastrašovaní predstaviteľmi verejného zdravotníctva (zo všetkých najviac prof. Dluholuckým). To možno bez najmenšej nadsádzky označiť za štátny teror a zločin proti ľudskosti zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.
         Navyše k tomu štúdia Dr. Theresy Deisher a kol. (https://www.soundchoice.org/Images/Environmental_Factor_Linked_to_Autism_Prevalence_Changepoints.pdf) poukazuje na fakt, že jediným environmentálnym faktorom, ktorý by mohol spôsobiť zlomy v rastových krivkách autizmu v USA bolo zavedenie vakcín, ktorých vakcinačné vírusy boli pestované na bunkových kultúrach, pochádzajúcich z umelo potratených bábätiek, do plošného očkovania detí. Medzi tieto vakcíny spadajú aj všetky na Slovensku registrované MMR vakcíny.
         Navrch k všetkému vyššie uvedenému je nebezpečnosť MMR vakcín jasne zdokumentovaná v príbalových letákoch výrobcov týchto vakcín, pričom v anglických verziách týchto príbalových letákov (napr. https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf) sú medzi nežiaducimi účinkami uvedené aj tak vážne veci ako diabetes mellitus a smrť. Podotýkam, že príbalové letáky sú právnicky záväznými dokumentami a rozhodne by sa nemali brať na ľahkú váhu.
 2. MUDr. MENO PRIEZVISKO preukázateľne klame, keď tvrdí, že neboli pozorované nijaké nežiaduce účinky, čo tvrdí RÚVZ LV v bode 1. Po 3. dávke vakcíny Infanrix Hexa totiž došlo u mojej dcérky k znateľnému zhoršeniu atopického ekzému, čo je známkou precitlivelosti na niektorú zo zložiek vakcíny.
 3. K tvrdeniu, že "Všetky vakcíny, ktoré sú na Slovensku registrované a používané, sú považované odbornými inštitúciami na to určenými za bezpečné." dodávam, že tento fakt je úplne irelevantný, keďže názor odborných inštitúcií je premenlivý v čase a teda zákonite neobjektívny. Príklady:
  I. Vakcína Trimovax bola odbornými inštitúciami považovaná za bezpečnú až do roku 2001, kedy bola z dôvodu nebezpečnosti (príliš reaktogénny vakcinačný kmeň príušníc Urabe) nahradená za vakcínu Priorix (https://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_uvz_sr_2005.pdf).
  II. Vakcína Polio Sabin Oral bola odbornými inštitúciami považovaná za bezpečnú až do roku 2005, kedy bola nahradená za inaktivované vakcíny proti detskej obrne z dôvodu neúnosne vysokého počtu závažných nežiaducich účinkov (čo ostatne potvrdil aj RÚVZ LV v osobnom pohovore).
  III. Celobunkové vakcíny proti čiernemu kašľu boli odbornými inštitúciami považované za bezpečné až do roku 2007, kedy boli nahradené za acelulárne vakcíny proti čiernemu kašľu, a to práve z dôvodu neúnosne vysokého počtu závažných nežiaducich účinkov.
  IV. Z úplne rovnakého dôvodu bolo zrušené aj očkovanie vakcínou BCG Vaccine SSI proti tuberkulóze počnúc 1.I.2012.
         Ako vidno, názory odborných inštitúcií nemožno ani omylom považovať za objektívne, nieto ešte smerodajné. Argumentovanie týmito názormi je teda úplne scestné, odhliadnuc od faktu, že ide o tzv. argumentum ad hominem, čo je klasický príklad prešľapu v logickej argumentácii.
 4. Citované tvrdenie detskej lekárky, že "Aktuálny zdravotný stav dieťaťa je dobrý. Dočasné alebo trvalé kontraindikácie k očkovaniu nemá. Nežiaduce reakcie po predchádzajúcich očkovaniach neboli." je nepochopiteľné a možno ho označiť za bezočivé klamstvo, keďže moja dcérka má očividný problém s vajcami (pričom vakcinačné vírusy osýpok a mumpsu sú pestované na bunkových kultúrach z kuracích vajec) a zároveň došlo k zjavnému zhoršeniu jej atopického ekzému po 3. dávke vakcíny Infanrix Hexa. Alergia na zlúčeniny z kuracích vajec, ktorých stopové množstvá sa v každej na Slovensku registrovanej MMR vakcíne nevyhnutne nachádzajú, nebola u mojej dcérky vôbec skúmaná. Tvrdenie o absencii kontraindikácií je teda nepodložené a s vysokou pravdepodobnosťou vyslovene nepravdivé.
 5. V bode 2 sa RÚVZ LV odvoláva na článok 26 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (ďalej len Dohovor): "Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných."
         Ako vidno z tohto článku Dohovoru, tieto obmedzenia musí predpisovať zákon (pričom povinné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke nepredpisuje zákon, ale vyhláška ministerstva zdravotníctva) a tiež musia byť potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany verejného zdravia. To však očividne nie sú, keďže napr. v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Írsku či Holandsku, čo sú tiež signatári Dohovoru, nijaké povinné očkovanie (a už vôbec nie proti osýpkam, mumpsu a ružienke) nie je, a teda povinné očkovanie nie je potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme ochrany verejného zdravia. RÚVZ LV teda nesprávne uplatnil čl. 26 Dohovoru. Dokladom toho je aj vysvetľujúca správa k Dohovoru (https://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/164.htm), ktorá v ktorej sa dočítame:
  „150. Compulsory isolation of a patient with a serious infectious disease, where necessary, is a typical example of an exception for reason of the protection of public health.
         151. A person who may, due to his or her mental disorder, be a possible source of serious harm to others may, according to the law, be subjected to a measure of confinement or treatment without his or her consent. Here, in addition to the cases contemplated in Article 7, the restriction may be applicable in order to protect other people's rights and freedom.
         152. Protection of the rights of others may also, for example, justify an order by a judicial authority for a test to be carried out to establish parentage.
         153. It may also be justified to use genetic assessments (DNA tests) for the identification of persons in connection with criminal investigation.
         154. Certain legislations provide for court-ordered psychiatric treatment of an accused person who, failing such treatment, would be unfit to stand trial, with the object of enabling the accused to make a proper defence. Such court-ordered treatment, with attached appropriate safeguards, may be considered as relevant within the scope of Article 26, which refers namely to necessary measures for the fair administration of justice ("prevention of crime") which, in a democratic society, include the defence of the accused.“

         To znamená, že s ohľadom na čl. 26 sú prípustnými obmedzeniami len povinná izolácia pacienta s vážnym prenosným ochorením (nie však povinné očkovanie). Ostatné body vysvetľujúcej správy nepojednávajú o prenosných ochoreniach, ale o mentálnych poruchách, stanovení rodičovstva, DNA testoch osôb podozrivých zo spáchania zločinu a psychiatrickej liečbe pre potreby výpovede na súde.
          Výklad čl. 26 Dohovoru zo strany RÚVZ LV je teda v jasnom rozpore s Vysvetľujúcou správou k Dohovoru, v rozpore so samotným dohovorom (povinné očkovanie očividne nie je potrebné v demokratickej spoločnosti, viď Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko atď., zároveň povinné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke nepredpisuje zákon, ale vyhláška) a navyše RÚVZ LV ani nebol schopný preukázať, že očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke ako také vôbec je v záujme verejného zdravia. V skutočnosti je pravdou pravý opak, keďže ochranný účinok očkovania proti osýpkam a ružienke vyprchá v horizonte 30 rokov a proti mumpsu v horizonte 12-15 rokov (https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/MMR.htm). To znamená, že očkovaním v ranom detstve sa posúva náchylnosť na tieto ochorenia z detského veku, kedy je ich prekonanie spravidla bezproblémové, do dospelosti, kedy mávajú výrazne častejšie a vážnejšie komplikácie, ako aj vyššie riziko úmrtia. Dokladom tohto nemilého faktu je aktuálna epidémia mumpsu v Českej republike.
         Úskalia očkovania proti osýpkam sa naplno prejavili v poslednom čase, kedy prvé pokolenie detí, očkovaných proti osýpkam, sa stalo samo rodičmi, a matky, ktoré už vďaka očkovaniu neprekonali osýpky, ale po vyše 30 rokoch od očkovania už ani nemali dosť protilátok proti osýpkam, nemohli preniesť imunitu proti osýpkam na svoje bábätká, čím došlo k výraznému zvýšeniu rizika u tej najrizikovejšej skupiny (do 1. narodenín). Dokladom toho je aj údaj RÚVZ Nitra (https://www.slobodavockovani.sk/news/odpoved-ruvz-nitra-na-niekolko-otazok-k-mmr-vakcine/), že "Najviac prípadov osýpok od októbra 2010 bolo hlásených u detí vo veku menej ako 1 rok..."
         Očkovanie proti osýpkam teda urobilo z najohrozenejšej skupiny obyvateľov skupinu ešte ohrozenejšiu, čo rozhodne nie je v záujme verejného zdravia, ale naopak - v príkrom rozpore s ním.
 6. V bode 3 RÚVZ LV píše: "Odmietnutím očkovania sa však maloletá automaticky zaraďuje do skupiny nechránených ľudí, ktorí sa raz môžu stať obeťou infekcie."
         K tomu treba dodať, že podľa oficiálnych údajov zdravotníckych orgánov (viď napr. https://www.immunisation.ie/en/ChildhoodImmunisation/YourQuestionsAnswered/#do_vaccines_always_work) je účinnosť MMR vakcíny po 2. dávke len 95% a po 1. dávke len 90%. To znamená, že do "skupiny nechránených ľudí, ktorí sa raz môžu stať obeťou infekcie" spadá aj 10% detí od 1,5 do 11 rokov, ktoré sú očkované len 1 dávkou MMR vakcíny, ako aj 5% detí nad 11 rokov, ktoré sú očkované 2 dávkami MMR vakcíny.
         Okrem toho, plošným očkovaním detí proti osýpkam od roku 1969 sa dosiahol stav, kedy dnešné dojčatá nie sú do 15. mesiaca života absolútne nijak chránené proti osýpkam, čo nemožno povedať o ich rodičoch, ktorí boli ešte chránení protilátkami od svojich matiek, z ktorých drvivá väčšina ešte prekonala osýpky a nadobudla tým doživotnú imunitu.
          Navyše očkovaním v detstve vytvorená imunita pominie v priebehu dospelosti, kedy je prekonanie osýpok podstatne náročnejšie než v detstve, takže nám na Slovensku rastie skupina dospelých, nechránených proti osýpkam, čo je jednoznačne neblahý efekt ich plošného očkovania proti osýpkam v detstve. Pred plošným očkovaním niečo také nebolo možné, pretože drvivá väčšina dospelých si v detstve osýpkami prešla a opakovanými stretmi s pôvodcom ochorenia si udržiavala doživotnú imunitu, čím vytvárala skutočnú kolektívnu imunitu. Plošné očkovanie proti osýpkam (ako aj proti mumpsu a ružienke) teda nakoniec vedie k vyslovenej deštrukcii kolektívnej imunity voči týmto ochoreniam, čo je ako v rozpore s osobným záujmom dotknutých osôb, tak aj v rozpore so záujmom verejného zdravia.
         Niet teda najmenšieho divu, že v súčasnosti, kedy už došlo k strate alebo prinajmenšom oslabeniu ochranného účinku očkovania proti osýpkam prvého pokolenia detí, plošne očkovaných proti osýpkam (ročníky 1969 a vyššie), prepukajú epidémie osýpok dávno nevídaných rozmerov. Dôvodom pritom vôbec nie je neočkovanie malej časti detí, ale na jednej strane vymiznutie ochranného účinku očkovania u dospelých nad 30 rokov a na druhej strane absencia materských protilátok u ich malých detí v prvom roku života. A to sú aj dve skupiny obyvateľov, u ktorých sa osýpky prejavujú najčastejšie. Deti, úmyselne neočkované proti osýpkam, majú na týchto epidémiách len menšinový podiel.
 7. RÚVZ LV v bode 3 tvrdí, že osýpky, mumps, ružienka a čierny kašeľ "si dokážu nájsť aj najmenšiu štrbinu medzi ľuďmi očkovanými, aby ziasiahli ľudí neočkovaných".
         Toto tvrdenie je úplne absurdné pretože epidémie osýpok, čierneho kašľa i mumpsu majú pravidelne najviac "obetí" medzi očkovanými, a nie neočkovanými osobami. V prípade čierneho kašľa je počet plne zaočkovaných chorých zvyčajne vyše 80% (a veľká časť zvyšných chorých je zaočkovaná aspoň čiastočne), napr. v Oxfordshire v Anglicku bolo v období od októbra 2001 do marca 2005 zo všetkých potvrdených prípadov čierneho kašľa až 85,9% plne zaočkovaných primerane svojmu veku (Harnden, A.; Grant, C.; Harrison, T.; Perera, R.; Brueggemann, A.B.; Mayon-White, R.; Mant, D.: „Whooping cough in school age children with persistent cough: prospective cohort study in primary care“, BMJ, 2006, 333(7560):174-177). U osýpok nastávajú epidémie aj na školách prakticky plne zaočkovaných proti osýpkam, tzn. všetci chorí sú zaočkovaní (Gustafson, T. L.; Lievens, A. W.; Brunell, P. A.; Moellenberg, R. G.; Buttery, C. M.; Sehulster, L. M.: "Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population", N Engl J Med, 1987, 316(13):771-774). V aktuálnej epidémii mumpsu v Česku boli takmer všetci chorí v detstve proti mumpsu zaočkovaní (https://relax.lidovky.cz/priusnice-se-vraci-ockovani-selhalo-dbb-/ln-zdravi.asp?c=A111014_073921_ln_domov_pta): „Důvody náhlého vzestupu příušnic u očkované populace jsou zcela jednoznačné. Je to selhání očkování,“ říká lékař Jan Vavrečka, který se dlouhodobě zabývá problematikou vakcín. „Buď protilátky v těle očkovaných osob ani nezačaly dostatečně fungovat, nebo příliš brzy fungovat přestaly, nebo se vyskytl nový sérotyp původce nemoci, proti kterému vakcína zkrátka vůbec nechrání."
         Tú najväčšiu "štrbinu medzi ľuďmi očkovanými" totiž vytvára samotné očkovanie tým, že produkuje dospelých, náchylných na ochorenie, a tiež ničí tzv. prirodzený booster, čiže posilňovanie imunity opakovaným kontaktom s pôvodcom ochorenia. Na dôvažok ešte činí z najohrozenejších (deti do 1. narodenín) ešte ohrozenejších, čo priamo vyplýva z produkcie dospelých, náchylných na ochorenie. A to všetko sú "štrbiny" ("vakcinačné diery") ako slon, ktoré vytvorilo len a len očkovanie, rozhodne nie neočkované deti.
 8. Ďalej RÚVZ LV v bode 3 tvrdí: "Z pohľadu verejného zdravia je však dôležité, aby vnímavých jedincov bolo čo najmenej."
         Prečo potom máme plošným očkovaním malých detí vyrábať celú armádu vnímavých jedincov ako do 15. mesiaca života, tak nad cca 30 rokov (u mumpsu nad 12 rokov)??? RÚVZ LV si vyslovene protirečí a/alebo vôbec neuvedomuje dôsledky svojho konania.
         Vraj "Neočkovaná, t.j. nechránená osoba nemá protilátky, je vnímavá voči infekciám a predstavuje tak vhodný terén pre vznik a šírenie epidémií v populácii."
         Sotva čo môže byť vzdialenejšie od pravdy. V skutočnosti naopak očkovanie činí z očkovaných osôb "vhodný terén pre vznik a šírenie epidémií v populácii". Uvediem aspoň niekoľko príkladov:
  I. Očkovanie proti tetanu znižuje hladinu T-lymfocytov niekoľko dní po očkovaní až na úroveň pacientov s AIDS, čím činí očkované osoby extrémne náchylnými na akúkoľvek infekciu (Eibl, M.M.; Mannhalter, J.W.; Zlabinger, G.: „Abnormal T-lymphocyte subpopulations in healthy subjects after tetanus booster immunization“, N Engl J Med, 1984, 310(3):198-199)
  II. Očkovanie proti čiernemu kašľu acelulárnou (v súčasnosti používanou) vakcínou (tzn. vakcínou proti baktérii Bordetella pertussis) 40x zvyšuje kolonizáciu príbuznou, ale antigénovo odlišnou baktériou Bordetella parapertussis, proti ktorej očkovanie neúčinkuje a ktorá taktiež vyvoláva čierny kašeľ (Long, G.H.; Karanikas, A.T.; Harvill, E.T.; Read, A.F.; Hudson, P.J.: "Acellular pertussis vaccination facilitates Bordetella parapertussis infection in a rodent model of bordetellosis", Proc Biol Sci, 2010, 277(1690):2017-2025)
  III. Očkovanie proti 7 kmeňom pneumokokov výrazne zvyšuje riziko nákazy multirezistentným pneumokokom kmeňa 19A (van Gils, E. J.; Veenhoven, R. H.; Hak, E.; Rodenburg, G.D.; Keijzers, W.C.; Bogaert, D.; Trzcinski, K.; Bruin, J.P.; van Alphen, L.; van der Ende, A.; Sanders, E.A.: „Pneumococcal conjugate vaccination and nasopharyngeal acquisition of pneumococcal serotype 19A strains“, JAMA, 2010, 304(10):1099-1106)
  IV. Očkovanie proti baktérii Haemophilus influenzae typu b výrazne zvyšuje riziko nákazy nevakcinačnými typmi baktérie Haemophilus influenzae (Sarangi, J.; Cartwright, K.; Stuart, J.; Brookes, S.; Morris, R.; Slack, M.: "Invasive Haemophilus influenzae disease in adults", Epidemiol Infect, 2000, 124(3):441-447)
         V skutočnosti sú teda oveľa vhodnejším "terénom pre vznik a šírenie epidémií v populácii" deti očkované, nie deti neočkované, ako sa ukazuje aj v nejednom porovnaní zdravia očkovaných a neočkovaných detí (napr. https://www.efi-online.de/PDF/UngeimpfteGesuender.pdf).
         Tiež ma zaráža, že RÚVZ LV kladie rovnítko medzi neočkované a nechránené osoby, ako keby všetky očkované osoby boli chránené. To pritom nie je pravda ani mesiac po očkovaní (podľa oficiálnych údajov pre 10% detí po prvej dávke MMR vakcíny a pre 5% detí po 2. dávke MMR vakcíny), nieto ešte 30 a viac rokov po očkovaní, kedy už z očkovaných nie je chránený prakticky nikto. V skutočnosti je to presne naopak: neočkované deti majú vyššiu šancu dostať napr. osýpky v detstve a tým získať celoživotnú imunitu, ktorú budú mať aj o 30, 40 či 50 rokov, takže budú chránení aj v starobe, čo sa o očkovaných vôbec povedať nedá.
 9. Úplne smiešne je, že v bode 3 RÚVZ LV "Názor splnomocneného zástupcu Mariána Filla považuje ... za názor neodbornej verejnosti, ktorý odmieta akceptovať názory odborných autorít v oblasti medicíny a odborné argumenty zámerne bagatelizuje, resp. ich spochybňuje."
         Dovolím si upozorniť RÚVZ LV, že verejné zdravotníctvo sa má riadiť medicínou, založenou na vedeckých dôkazoch (evidence based medicine = EBM), a nie "názormi odborných autorít v oblasti medicíny", pričom spochybňovanie doterajších "názorov odborných autorít" je jedným zo základných nástrojov vedeckého pokroku v medicíne.
         Obzvlášť pikantné je toto tvrdenie RÚVZ LV vo svetle faktu, že RÚVZ LV nebol vôbec schopný môjmu zástupcovi odborne argumentovať, ani nijak vyvrátiť či spochybniť jeho námietky voči plošnému očkovaniu proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Na rozdiel od neho nebol RÚVZ LV schopný citovať akýkoľvek overiteľný a/alebo vedecky dokázaný fakt (vedeckú štúdiu) a pri veľmi chabej snahe obhájiť plošné očkovanie MMR vakcínou neprejavil ani najmenšie známky logického myslenia. Konkrétne napr. nebol schopný ani uznať, ani vyvrátiť fakt, že za súčasnej epidemiologickej situácie spôsobuje plošné očkovanie detí MMR vakcínou v úhrne jednoznačne viac škody než úžitku (bližšie viď https://www.slobodavockovani.sk/news/z-udajov-prof-dluholuckeho-a-z-episu-vyplyva-ze-ockovanie-proti-osypkam-priusniciam-a-ruzienke-je-vyse-20x-nebezpecnejsie-nez-samotne-choroby/).
          Bezvýhradné akceptovanie autorít bez akýchkoľvek dôkazov je známkou sektárstva, čím RÚVZ LV potvrdil skutočnosť, ktorú už dlhodobo pozorujem: slovenské verejné zdravotníctvo je v skutočnosti agresívnou, miestami až militantnou iracionálnou sektou, ktorá s vedou a vedeckými dôkazmi nemá prakticky nič spoločné.
 10. V bode 4 uvádza RÚVZ LV veľmi chabé zdôvodnenie plošného očkovania proti osýpkam, mumspu a ružienke, ktoré neobstojí vo svetle skutočnosti, že toto očkovanie (ak je vôbec účinné, čo u 10% detí do 11 rokov nie je ani podľa oficiálnych údajov) len posúva náchylnosť na ochorenie do vyššieho veku, v ktorom majú tieto ochorenia častejšie a vážnejšie komplikácie, nehovoriac o úplnom zničení kedysi bežnej ochrany dojčiat materskými protilátkami, ktoré viedlo k radikálnemu zvýšeniu počtu ochorení na osýpky v tejto najrizikovejšej skupine obyvateľov.
         RÚVZ LV pri svojej argumentácii úplne ignoruje miernu povahu týchto bežných detských chorôb, ak sú prekonané v detstve, bez zrážania horúčky a za dostatočného prísunu tekutín a vitamínov. RÚVZ LV rovnako tak ignoruje aktuálnu epidemiologickú situáciu, z ktorej vyplýva, že plošné očkovanie MMR vakcínou už dlhé roky pácha dokopy viac škody než samotné ochorenia, ktorým sa týmto očkovaním má predchádzať, takže vo výsledku sa týmto očkovaním zdravie obyvateľstva nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. RÚVZ LV taktiež nie je schopný domyslieť dopady plošného očkovania MMR vakcínou do dôsledkov (tvorba čoraz väčšej "diery" v kolektívnej imunite u dospelých nad 30 rokov, zničenie kedysi bežnej ochrany dojčiat materskými protilátkami).
         Takúto kvázi-argumentáciu rozhodne nemôžem považovať za platnú a už vôbec nie za dostatočnú na odôvodnenie plošného očkovania MMR vakcínou.
 11. Ďalej v bode 4 sa RÚVZ LV snaží právnicky odôvodniť oprávnenosť obmedzenia slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (čl. 24 Ústavy SR) povinným očkovaním, pričom stále bez dôkazu tvrdí, že takéto obmedzenie slobody (povinné očkovanie) je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného zdravia. Ako som už uviedla vyššie, v iných demokratických krajinách, ktoré sú taktiež signatármi Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (napr. Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Írsko či Holandsko) nie je nijaké očkovanie povinné (a už vôbec nie proti osýpkam, mumpsu a ružienke), čo je jasným dôkazom faktu, že povinné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke NIE JE nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného zdravia.
         Odhliadnuc od toho, nevyhnutnosť povinného očkovania v záujme ochrany verejného zdravia nebola nikdy a nikde vedecky dokázaná. Tak závažná vec, akou obmedzenie základných ľudských práv, ustanovených v Ústave SR, nepochybne je, však nesmie stáť na niekoho domnienkach, nedokázaných hypotézach, dojmoch či názoroch, ale musí byť odôvodnená nado všetku pochybnosť platnými a jasnými dôkazmi. A povinné očkovanie takto odôvodnené nie je. Naopak - množia sa dôkazy o tom, že povinné očkovanie narobilo viac škody než úžitku, čoho žiarivým príkladom je aj súčasná epidémia mumpsu v Česku, v ktorej najviac chorých je spomedzi očkovaných adolescentov a mladých dospelých. To je pritom skupina, v ktorej je miera výskytu a závažnosti komplikácií mumpsu mnohonásobne vyššia, než býva vo veku 3-10 rokov, kedy by deti spravidla prekonali mumps, nebyť plošného očkovania.
         O ďalšie príklady nie je núdza, pričom niektoré z nich som už uviedla vyššie.
 12. Vrcholom ignorancie je tvrdenie RÚVZ LV, že "dostatočným spôsobom zdôvodnil tvrdenie, že odmietnutím očkovania dochádza okrem ohrozenia individuálneho zdravia aj k ohrozeniu verejného zdravia", keď sa nebol absolútne nijak schopný vysporiadať s argumentáciou môjho zástupcu, že presný opak je pravdou, tzn. že plošné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke za súčasných okolností zdravie obyvateľstva nezlepšuje, ale naopak - zhoršuje. Okrem toho, čo som už uviedla vyššie nájdete túto argumentáciu podrobne rozvedenú tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/z-udajov-prof-dluholuckeho-a-z-episu-vyplyva-ze-ockovanie-proti-osypkam-priusniciam-a-ruzienke-je-vyse-20x-nebezpecnejsie-nez-samotne-choroby/
 13. V ďalšom texte sa RÚVZ LV domnieva ("má za to"), že jeho "odborné argumenty ... vychádzajú z dlhoročnej praxe a výsledkov práce epidemiologických štúdií, ktoré neboli nikdy spochybnené odbornými autoritami v oblasti medicíny, sú uznávané aj v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie, a preto nie je dôvod na ich spochybňovanie ani v rámci tohto predmetného konania."
         Odhliadnuc od toho, že takáto argumentácia je z hľadiska EBM úplne scestná (neopiera sa o overiteľné fakty, logické vývody a vedecké dôkazy, ale len a len o autority, je to teda sektárska argumentácia), RÚVZ LV nebol schopný predložiť ani jednu jedinú epidemiologickú štúdiu, ktorá by jeho tvrdenia podporovala.
         Pritom ale epidemiologické štúdie sú z hľadiska vedeckého bádania a dokazovania tými najslabšími možnými. Zlatým štandardom EBM je randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená klinická štúdia, lenže takýmto štúdiám očkovanie prakticky nikdy nie je podrobované. Takže aj keby RÚVZ LV uviedol nejaké epidemiologické štúdie (čo neurobil), bol by to len veľmi chabý a silne pochybný argument.
         Navyše možno uviesť hneď niekoľko epidemiologických i klinických štúdií, ktoré dokazujú, že v skutočnosti očkovanie viac škodí než prospieva. Okrem vyššie citovaných štúdií spomeniem napr. štúdiu francúzskeho súdneho lekára Dr. Marca Girarda "Autoimmune hazards of hepatitis B vaccine" (Autoimmun Rev, 2005, 4:96–100), ktorá poukazuje na dlhodobo pomerne stabilný výskyt autoimunitných ochorení vo Francúzsku a ich náhly rapídny vzostup po začiatku očkovacej kampane proti žltačke typu B.
         Vo výsledku môžem skonštatovať, že RÚVZ LV na rozdiel odo mňa a môjho zástupcu nebol schopný uviesť ani jednu jedinú vedeckú štúdiu, ktorá by dokladala jeho tvrdenia, a to napriek tomu, že jeho Rozhodnutie je v rozsahu 10 strán. Jediným argumentom RÚVZ LV zostávajú (de facto) dogmy, ktoré údajne "neboli nikdy spochybnené odbornými autoritami v oblasti medicíny" a preto "nie je dôvod na ich spochybňovanie". Bez ohľadu na principiálnu nezmyselnosť tohto "argumentu", faktom je, že tvrdenia RÚVZ LV, ktoré údajne "neboli nikdy spochybnené odbornými autoritami v oblasti medicíny", v skutočnosti boli mnohokrát spochybnené desiatkami (ak nie stovkami) odborníkov (lekárov), viď napr. https://www.naturalnews.com/SpecialReports/VaccinesFullStory/v1/VaccineReport-EN.pdf
         RÚVZ LV teda nielenže argumentuje úplne nelogicky, ale jeho tvrdenia navyše sú aj preukázateľne lživé.
         Tvrdenia môjho zástupcu teda neboli "účelové a irelevantné", ako uvádza RÚVZ LV, ale naopak - boli pravdivé, výstižné, vedecky doložené, opierali sa o overiteľné fakty a mali jasnú logiky. Naproti tomu tvrdenia RÚVZ LV boli lživé, vedecky absolútne nijak nepodložené, RÚVZ LV nebol schopný menovať jedinú štúdiu či overiteľný fakt, čo by dokladal(a) jeho tvrdenia, tvrdenia RÚVZ LV postrádali logiku, sektárskym spôsobom sa odvolávali na autority, nevyjadrovali sa k zásadným bodom našej argumentácie, a teda boli naskutku "účelové a irelevantné".
 14. V bode 5 sa RÚVZ LV snaží spochybniť, že neočkovaním odvraciam "primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom".
         Pritom zdravie môjho dieťaťa i verejné zdravie je záujmom, chráneným zákonom, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa, Zákona o rodine i Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ako som už ukázala vyššie, plošné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je útokom na verejné zdravie, ako aj na zdravie mojej dcérky. Jediným možným (a teda aj primeraným) spôsobom, ako tento útok odvrátiť, je odmietnutie povinného očkovania, čo som aj urobila. Mám teda za to, že sa na moje odmietnutie očkovania vzťahuje §2 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa ktorého "priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom".
         RÚVZ LV však tvrdí, že očkovacie látky, "ktoré sa dostanú do obehu na používanie, je možné považovať za bezpečné a účinné vzhľadom na všetky kontrolné a overovacie mechanizmy, ktorými pred použitím očkovacej látky na území Slovenska museli prejsť".
         To je ale čistý nezmysel, pretože sám výrobca v príbalovom letáku uvádza, aká je vakcína nebezpečná (tzn. aké nežiaduce účinky môže spôsobiť). V prípade MMR vakcíny Priorix ide podľa slovenského príbalového letáku o tieto nežiaduce účinky: "zápal stredného ucha, infekcia horných dýchacích ciest, lymfadenopatia, alergické reakcie, anorexia, nervozita, neobvyklý plač, insomnia, febrilné kŕče, konjunktivitída, bronchitída, kašeľ, opuch príušnej žľazy, hnačka, vracanie, vyrážka, začervenanie v mieste vpichu, horúčka ≥ 38 °C (rektálna) alebo ≥ 37,5 °C (axilárna/orálna), bolesť a opuch v mieste vpichu, horúčka > 39,5 °C (rektálna) alebo > 39 °C (axilárna/orálna), meningitída, trombocytopénia, trombocytopenická purpura, anafylaktické reakcie, transverzálna myelitída, Guillainov-Barrého syndróm, periférna neuritída, encefalitída, multiformný erytém, artralgia, artritída, Kawasakiho syndróm, osýpky, mumps". Je zjavné, že nejde o úplne banálne nežiaduce účinky, tzn. že očkovanie predstavuje reálnu hrozbu pre zdravie mojej dcérky, a teda pre záujem, chránený zákonom.
         Ďalej stoja za pozornosť "kontrolné a overovacie mechanizmy", uplatňované u očkovacích látok pred ich použitím na Slovensku. Pri podrobnejšom skúmaní zistíme, že na Slovensku sa vlastne očkovacie látky vôbec nijak nekontrolujú, že jediné, čo sa možno trochu kontroluje, je skladovacia teplota, expiračná doba a sprievodná dokumentácia, nikdy však nie samotné očkovacie látky (ich obsah, bezpečnosť a účinnosť), viď: https://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/vakciny/ako-sa-zabezpecuje-a-preveruje-kvalita-vakcin?page_id=2387. Tu si dovolím upozorniť na práve prebiehajúci súdny spor, v ktorom dvaja virológovia výrobcu vakcín Merck žalovali svojho bývalého zamestnávateľa za falšovanie testov účinnosti vakcíny proti mumpsu (https://www.forbes.com/sites/gerganakoleva/2012/06/27/merck-whistleblower-suit-a-boon-to-anti-vaccination-advocates-though-it-stresses-importance-of-vaccines/), ktorá je jednou z troch zložiek MMR vakcíny, o ktorú zrovna ide v tomto priestupkovom konaní. Ako je zjavné z tohto prípadu, všetky "kontrolné a overovacie mechanizmy" neboli vôbec nič platné. Napriek nim výrobca vakcín veselo klamal verejnosť i vládu USA vyše 10 rokov. Dá sa očakávať, že toto je len špička ľadovca a obdobných podvodov bude viac. Ak sa teda chceme dopátrať skutočnej pravdy o vakcínach, dovážaných na Slovensko, mali by sme si ich sami testovať nezávisle od ich výrobcov. To sa však nerobí a ani to nie je v pláne. Odvolávka RÚVZ LV na "kontrolné a overovacie mechanizmy" je teda úplne irelevantná.
         Deklarované a zamýšľané účinky očkovania, uvádzané RÚVZ LV sú taktiež úplne irelevantné, keďže dobrý úmysel nikoho nespasí. Podstatné sú reálne dopady očkovania, a tie sú na míle vzdialené zbožným prianiam RÚVZ LV, uvedeným v napadnutom Rozhodnutí.
         Rovnako tak je úplne irelevantné presvedčenie RÚVZ LV, že odmietnutím očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke "dochádza k vytvoreniu predpokladu závažného ohrozovania zdravia" mojej dcéry, keďže podstatné sú fakty (viď vyššie) a nie nejaké iracionálne a nepodložené ideologické presvedčenie RÚVZ LV, ktoré - akoby náhodou - vyslovene hrá do karát výrobcom vakcín.
         RÚVZ LV by mohol prejaviť aspoň štipku znalostí z oblasti epidemiológie, ale očividne sa tak nedeje. Keby totiž vôbec nejaké mal, nemohol by sa tváriť, že očkované osoby NEMÔŽU preniesť pôvodcu ochorenia na vnímané osoby, a teda že očkovanie ich činí úplne bezpečnými pre ich okolie. Pravda je však taká, že vakcíny a nimi vytvorené protilátky sa môžu uplatniť až po preniknutí pôvodcu ochorenia do tela hostiteľa. Nijak však nebránia prenosu pôvodcu ochorenia, pokým tento neprenikol do tela očkovanej osoby a zachytil sa len na povrchu tela, odeve apod.
         Úvahy RÚVZ LV, uvedené v bode 5, sú teda vyslovene účelové, pričom ich jediným účelom je akože dokázať, že nemám pravdu, a to aj za cenu tvrdenia úplných nezmyslov, ktoré nemajú nijakú oporu v overiteľných faktoch, vedeckých dôkazoch, ani v epidemiologickej teórii, nieto ešte praxi.
 15. V bode 6 RÚVZ LV spochybňuje moje tvrdenie o nežiaducich účinkoch očkovania a kontraindikáciách očkovania u mojej dcérky, ale jediným jeho argumentom je tvrdenie detskej lekárky. Ako som však ukázala vyššie, dotyčná detská lekárka preukázateľne klame, a teda jej svedecká výpoveď je nedôveryhodná.
         Naproti tomu RÚVZ LV absolútne nijak nedokázal, že moja dcérka nijaké kontraindikácie očkovania nemá, a nedokázal ani, že nedošlo k nijakým nežiaducim účinkom očkovania, tzn. nijak nevyvrátil moju námietku, ktorou som napadla alibistické tvrdenie detskej lekárky. Tým RÚVZ LV porušil § 3 ods. 5 Zákona o správnom konaní, podľa ktorého "Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci." RÚVZ LV však skutočný stav veci nezisťoval, a už vôbec nie spoľahlivo.
         Tým RÚVZ LV preukázal očividnú zaujatosť, keďže a priori bez akýchkoľvek dôkazov verí detskej lekárke a zároveň a priori neverí mne. Za kompetentnú posudzovať zdravotný stav mojej dcérky považuje RÚVZ LV detskú lekárku, ktorá však je v tejto veci v jednoznačnom konflikte záujmov. Keby totiž priznala, že moja dcérka má ako kontraindikácie očkovania, tak aj nežiaduce účinky po predchádzajúcom očkovaní (ako je aj pravda), išla by sama proti sebe, lebo predtým tvrdila niečo presne opačné. Tým by detská lekárka vlastne priznala, že v hlásení odmietnutia povinného očkovania klamala. Zároveň je detská lekárka de facto žalobcom a žalobcovi ako takému v záujme spravodlivého rozhodnutia neprináleží právo posudzovať platnosť či neplatnosť tvrdení obhajcu (mňa), obzvlášť keď sú tvrdenia obhajcu v príkrom rozpore s tvrdeniami žalobcu.
         Ďalej v bode 6 RÚVZ LV obhajuje svoje Rozhodnutie absenciou dôkazov o kontraindikáciách. tzn. že som nepredložila "žiadne relevantné lekárske potvrdenie", ktoré by preukázalo pravdivosť mojich tvrdení. Rovnako tak však ani žalujúca strana (t.j. detská lekárka) nepredložila "žiadne relevantné lekárske potvrdenie" o tom, že moja dcérka nemá ani kontraindikácie ani nežiaduce účinky očkovania. Na svoju obhajobu môžem povedať, že nežiaduci účinok očkovania (zhoršenie atopického ekzému) je zapísaný v zdravotnej dokumentácii mojej dcérky, čo je dôkazom, že detská lekárka klamala, keď tvrdila, že moja dcérka nemala nijaké nežiaduce účinky po predchádzajúcich očkovaniach. Keďže detská lekárka preukázateľne klame, jej tvrdenia sú tým pádom zásadne nedôveryhodné. RÚVZ LV by s nimi teda nemal narábať ako s faktami, ale len ako s nepodloženými tvrdeniami, ktoré je najprv potrebné dokázať.
         Upozorňujem tiež, že povinnosť dokazovania (v tomto prípade dokazovania absencie kontraindikácií a nežiaducich účinkov očkovania) je v právnom štáte v zásade vždy na žalujúcej strane, nie na strane obžalovaného. Nie ja teda mám dokázať, že moja dcérka má kontraindikácie a nežiaduce účinky očkovania, ale detská lekárka (prípadne RÚVZ LV) má dokázať, že nemá. A to nedokázal(a).
         Účelové a nepotvrdené sú teda v prvom rade tvrdenia detskej lekárky a RÚVZ LV, a nie tvrdenia moje. Ja mám svoju dcérku na očiach väčšiu časť dňa -  na rozdiel od detskej lekárky, ktorá ju vidí nanajvýš pár minút do mesiaca), - a teda z princípu som kompetentnejšia vyjadrovať sa k jej zdravotnému stavu a jej reakciám na očkovanie, než je detská lekárka, nehovoriac o RÚVZ LV, ktorý moju dcérku v živote nevidel.
 16. V bode 7 RÚVZ LV ešte nehoráznejším spôsobom spochybňuje fakt, že moja dcérka vyslovene neznesie vajcia (vyzvracia ich), čo ma vedie k podozreniu na alergiu na vaječné bielkoviny. Tento fakt je zapísaný aj v zdravotnej dokumentácii mojej dcérky.
         To, že to detská lekárka nespomenula v udaní, je poľutovania hodné, zároveň však pochopiteľné, pretože je v konflikte záujmov a išla by tým sama proti sebe.
         RÚVZ LV opäť porušil  §3 ods. 5 Zákona o správnom konaní: "Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci." RÚVZ LV vôbec nezisťoval stav veci, a už vôbec nie spoľahlivo: nielenže nenavrhol testy na alergiu, ale ani len nenahliadol do zdravotnej dokumentácie mojej dcérky, z ktorej by sa dozvedel, že pravdu mám ja a nie detská lekárka.
         "Účelové a ničím nepodložené" je teda tvrdenie RÚVZ LV a nie tvrdenie moje, keďže neznášanlivosť vajíčok je zdokumentovaná v zdravotnej dokumentácii mojej dcérky.
 17. V bode 8 RÚVZ LV tvrdí, že "všetky predchádzajúce námietky ... vecne vyvrátil a spochybnil ich", ako je však zjavné z vyššie uvedených 16 bodov tohto Odvolania, pravý opak je pravdou. V skutočnosti RÚVZ LV vecne nevyvrátil a nespochybnil vôbec nič z mojich námietok a jediné, na čo sa reálne zmohol, bol apel na mimoriadne pochybné "autority" (ako napr. Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá bola v prípade pandémie prasacej chrípky usvedčená z do-neba-volajúceho konfliktu záujmov), ako aj slepá viera v preukázateľne lživé tvrdenia detskej lekárky.
 18. V závere Rozhodnutia RÚVZ LV tvrdí: "Rodičia, ktorí neumožnia, aby ich dieťa bolo zaočkované ..., zbavujú dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie ..."
         To je mimoriadne absurdné tvrdenie vo svetle hromadiacich sa dôkazov o neurologických poškodeniach (od hyperaktivity po autizmus), autoimunitných ochoreniach (od detskej cukrovky po roztrúsenú sklerózu) či alergiách, spôsobených plošným očkovaním detí. Viaceré z týchto dôkazov som už uviedla vyššie a v prípade záujmu RÚVZ LV resp. ÚVZ SR rada dodám desiatky ďalších.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku (vrátane úpravy obrázkov) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 11 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Ako sa RÚVZ Levice nevysporiadal s námietkami odmietačov povinného očkovania a napriek tomu udelil pokutu

Trimovax

Anka | 01.10.2016

Bola som nim ockovana v 2000 :'( mam 28 rokov, mam chondromalaciu, p3ekonala som infarkt, mam strednu astmu, ziadnu imunitu, rezistentnu krv, nevedia znej zistit nic som chora ale fysledky su perfektne... hned po trimovaxe strata zraku zacala som 1 tkami teraz mam 5 ky..., a slabnu my svaly..... :'( nevedia zistit co je....

Uz roky hladam aj na chdzich strankach o trimovaxe pribalovy letak a neIaduce ucinky ale okrem.... horucke a meningitis nic nepisu :'( keby mal niekto informacie prosim napiste mi.... amiayachan@gmail.com

rozhodnutie ruvz

J.N. | 16.08.2012

Dúfam že sa odvoláte.

Cela procedura ma este caka

Majka | 13.08.2012

Mam 14,5 mesacnu dcerku a este nas toto odmietnutie len caka. Ako dieta socializmu som si v jaslickach odbila aj ruzienku, mumps a ako bonus aj ovcie kiahne. Vsetko neskodne choroby s lahkym priebehom, bez teploty s par vyrazkami, pri mumpse napuchnute hrdlo. Mam stastie a celozivotnu imunitu a cez moje mlieko nastastie aj moja mala. Ovcie kiahne mal spolu so mnou aj moj otec - horucky 40ky, vyrazky aj na jazyku, skoro skoncil na infekcnom. Nemyslim si, ze tie choroby su nejaka pliaga a neziaduci ucinok ockovania v tomto pripade je pre mna aj horucka. Ked nieco chyti, tak to bude mat za sebou v detskom veku. V dospelosti nech si robi so sebou co chce, nech sa pre mna za mna aj ockuje.

Re:Cela procedura ma este caka

NeDlouholudsky | 14.08.2012

Akurat ze firmy ako GSK a P.izer a podobne molochy si z beznych chorob urobili fajn biznis, kedze dieta nema ako v sucasnosti uz chytit tieto uplne bezne detske choroby, tak rodic nestoji LEN pred otazkou choroba ano/nie, ale aj "kde tu chorobu v detskom veku vobec chyti" :-)

ak ma rodic dceru, tak duplom ho trapi kde mala dcerenka chyti rubeolu este kym nemoze mat deti, lebo rubeola matky AZ v tehotnosti = poskodenie plodu a aj jeho smrt (mame to dokonca v rodine)...... nakoniec rezignune a MMR jej pichnut da a viacnasobne....

detto pri chlapcoch, kedze mumps moze sposobit neplodnost pokial ho mlady muz nemal v detstve, tak tiez rodic stoji pred otazkou, preboha kde v sucasnosti chyti moj chlapec mumps s lahkym priebehom este v detstve ked vsade sa "ockuje" proti nemu a prakticky uz skoro neexistuje?!......


pekne doslovne VYDIERANIE ZDRAVIM tychto spolocnosti, doslovne je to vydieranie pod hrozbou zdravotnej ujmy, je to trestne ale v SR to je dokonca podporovane statom :-)

BTW: tiez som v detstve mal mumps, rubeolu aj ovcie kiahne..... lahky priebeh.... cize viem co pisem

Re:Re:Cela procedura ma este caka

NeDlouholudsky | 14.08.2012

Okrem penazi za MMR vakcinky samozrejme dojde k poskodeniu imunitneho systemu jedinca, cize je to duplom az triplom vyhodn epre tieto molochy, lebo poskodeny clovek bude zase len papat ich dalsie lieciky :-) skratka sa tomu hovori "nas klient od skoreho detstva az po hrob" :-)

vid. spolocnosti ako Monsanto a ich "vydieranie" cez ich produkty cely svet.......budes pestovat nase plodiny alebo budes pestovat nase plodiny? :D :D

Re:Re:Re:Cela procedura ma este caka

NeDlouholudsky | 14.08.2012

Je to paradoxne, ale pokial nejake dieta ma rubeolu alebo mumps zda sa byt vyhodne sa proste tymto nakazit pokial su to deti, nasledne ma dieta celozivotnu imunitu s minimom rizika.....

po 100 tisice rokov to takto v prirode funguje, a ludsky organizmus si na to samozrejme zvykol a kedze nenasiel uplnu imnunitu tak je vysoko pravdepodobne ze s tymito "chorobami" dokonca za ten cas zije v akejsi symbioze!!! a teda ich potrebuje mlady organizmus absolvovat..........

ale prichodom "mudrcov" ako je aj Dluholucky sa tie 100tisce rokov hodia za hlavu, lebo vsak sa na tom moze hrabat a este viac zarabat a este sa najdu ludia co su tomu ze budu umyselne pokodene ich deti skoro od narodenia dokonca aj radi! :D :D :D

Re:Cela procedura ma este caka

Petra Kacakoav | 15.08.2012

Ja som mala ist na toto ockovanie uz pred rokom,kedze sa tvarim ako mrtvy chrobak tak k lekarke idem len vtedy ked si z mojou dcerou neviem rady a potrebuje uz naozaj lekara,nechcem tym povedat ze by som hazardovala zo zdravim dcery ale snazim sa oddialit proces ktory aj mna caka.Najzaujimavejsie je na to ze na toto ockovanie som mala ist uz v marci 2011 a lekarka mi do dnesneho casu neposlala ani predvolanie na ockovanie,som len rada ze sa tohoto boja v prospech mojej 2,5rocnej dcery este nemusim zucastnit.Moja dcera bola ockovana bohuzial vakcinami InfarixHexa a Prevenarom v jej prvych mesiacoch zivota kedze som este nepoznala tuto stranku som nevedela o moznych neziaducich ucinkoch ockovani.Mam staru lekarku ktora neviem aka je povahovo na tom ked jej matka dietata povie ze odmieta ockovanie ked uz k tomu pride ze by mi poslala pripadnu predvolanku na doockovanie malej tak sa na to psychicky musim pripravit aby som tuto situaciu zvladla bez expresivnych slov lebo jak ja seba poznam tak sa neovladnem budem sa muset zdrzat ale to len do tej doby ak by ma lekarka malej zacala moc attakovat.No zatial sa mi dari,dokedy?to neviem :DDDDD .Ked sa nieco bude diat samozrejme dam vediet prostrednictvom doktora Filla.z pozdravom Petra Kacakova.

Re:Re:Cela procedura ma este caka

NeDlouholucky | 15.08.2012

preco sa bojis expresivnych slov, ved ju posli do riti a pekne jej povedz co si o tom myslis...

ty si matka a ona je len lekarka, ona musi pocuvat teba!!!!!!! ona je len vykonavacka tvojich priani a zelani..............dokonca aj zo zakona to takto vyplyva, rodic ma plnu moc zastupovat priania a zelania svojho dietata voci lekarskym ukonom, nie doktor!......

Re:Re:Cela procedura ma este caka

Ing. Marián FILLO | 01.09.2012

Ide o môjho menovca?
Lebo ja som Ing., nie Dr.

Ja to vidim tak, ze...

NeDloholudsky | 13.08.2012

......ze RUVZ si obhaji aj VRAZDU V ZMYSLE VEREJNEHO ZDRAVIA.........co na tom ze je to zarucene ustavou ako ine osobne ludske slobodby

ked treba v zmysle verejneho zdravia vrazdit, tak sa bude vrazdit

alebo len statny urad ma pravo vysvetlovat si priam ustavu SR a zabijat v zmysle carovneho slovka "verejne zdravie"...?

co potom brani obycajnemu obcanovi aby nezabijal uradnikov v zmysle klauzuly "odvracat utok primeranym sposobom" ako dokonca umoznuje trestny zakon?!....

cize inymi slovami, ak takto kona RUVZ, preco obcan mema pravo proste odprasknut pracovnika RUVZ?

alebo do veci prilis vela vidim?

Re:Ja to vidim tak, ze...

irena | 13.08.2012

No páčila by sa mi táto úvaha ja by som realizovala s radosťou aj za iných. Účty by mali byť vyrovnané to je fakt.
Ale jeden malinký problémik sa sem vlúdil, že pokiaľ budú na čele štátu, zdravotníctva a iných popredných inštitúcií takí ako je profesor Dlhosprostý a jemu podobní, nepohneme sa ďalej a budeme stále plávať v exkrementoch ktorými nás už roky zaplavujú.

ja som

Mária | 10.08.2012

odmietla, spadám pod PP.Zatiaľ iba výzva, uvidíme čo dalej.Ale ako sa informujem čoraz viac, tak nech mi vylezu aj na hrb nedám očkovať.Naposledy bol manžel podpísať čosi u dr. Ale to už je o inom, lebo v tejto veci som sama.
Poslala ma aj kvoli zvyšenym hepatálnym testom ku infekčnej, aj preto, lebo na začiatku som to udalal ako dovod, že nie je celkom zdravá, tak nebudem očkovať. A v čakárni u infekčnej bolo toľko letákov o ochoreniach(osypky, kliešte,...) a len sa dať očkovať a na konci chodby čerešnička na torte- zákon o verejnom ohrození zdravia ak sa neočkujem, bla bla

TYpic(s)ke

NeDloholudsky | 09.08.2012

Typicke rozhodnutie slovenskeho uradu, VSETKO JE IRELEVANTNE, my sme vykladaci sveta, my sme na urovni boha, a este aj viac, vy nam mozete vsetkym bozat....

lekarka udavac.........

proste najat si niekoho za par eur a zjednar poriadky...

co ine.....

ako je to inde?

Marcel | 09.08.2012

Vedeli by ste vyzistit statistiky z Rakuska, Nemecka, alebo inych krajin, kde je ockovanie nepovinne, kolko ludi ockovanie odmieta?

Re:ako je to inde?

Ing. Marián FILLO | 11.08.2012

Rádovo v percentách až desiatkach percent - v závislosti od toho, o ktoré očkovanie id. Pozrite si zaočkovanosť podľa WHO:
https://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tswucoveragemcv.htm

Konkrétne toto je zaočkovanosť proti osýpkam, napr.:
Rakúsko 76%,
Veľká Británia 90%,
Taliansko 90%,
Dánsko 87%,
Francúzsko 90%...

Pre porovnanie pár afrických krajín:
Angola: 88%
Botswana: 94%
Kongo: 90%
Eritrea: 99%
Keňa: 87%
Niger: 76%
Sierra Leone: 80%

Ako vidno, rozdiely v zaočkovanosti medzi európskymi a africkými
krajinami nie sú nijak zvlášť dramatické. Napriek tomu však v Afrike umierajú na osýpky státisíce ľudí ročne a v Európe sa úmrtia dajú spočítať na prstoch. Čiže vyššia úmrtnosť v Afrike asi sotva bude spôsobená nižšou zaočkovanosťou. Oveľa skôr je dôvodom podvýživa, nedostatok nezávadnej pitnej vody, mizerná hygiena, ozbrojené konflikty (stres) a nedostupnosť ani len základnej zdravotnej starostlivosti. Väčšinou totiž záujem "pomocníkov" zo severozápadných krajín o zdravie týchto ľudí končí očkovaním.

Re:Re:ako je to inde?

Marcel | 11.08.2012

Pomerne dosť dobrovoľných očkovancov.

...

Peter | 12.08.2012

V Afrike sa očkouje so samopalom priloženým k hlave.

Re:Re:Re:ako je to inde?

NeDlouholucky | 13.08.2012

vies, ked nemas v afrike co do huby, tak ti aj vakcina padne ako "dar z nebies", ide o to ako velmi uboho na tom si, potom prijmes aj jed do zil ako "dar".

moj nazor

viki | 09.08.2012

ja som dala zaockovat a dala by som zas.inak by som nemala odvahu vycestovat na dovcu s malou

Re:moj nazor

MUDr.Ludmila Eleková | 09.08.2012

Strach je špatný rádce, rozhodnutí učiněná ze strachu nejsou nikdy správná. Bojíte-li se nemocí, něco si o nich zjistěte! Z nezávislých zdrojů, ne z brožurek propagujících očkování. dr.Buchwald svou knihu o očkování nazval názorně Očkování - obchod se strachem. Nemoci, proti kterým se očkuje MMR, byly ještě za mého dětství normální součástí dětství, téměř všechny děti je měly a nepamatuji si nějaký problém. A máme celoživotní imunitu. Ale po očkování MMR jsem viděla několik autistů, slyšela o rozvoji revmatoidní artritis u batolete apod. Kdykoli dám přednost těm nemocem.
Letěla jsem s neočkovanou 4měsíční kojenou dcerou k moři, úžasně jsme si to užili a ničeho jsem se nebála. Dokonce jsem ji kolem roku chtěla nakazit neštovicemi, ale protože byla ještě kojená, nechytila je, až ve školce.
"blbý" dotaz: jak chráníte své dítě proti nemocem, proti kterým se neočkuje? Třeba kmenům pneumokoka, které nejsou ve vakcíně a jsou horší než ty, které v ní jsou, kmenům hemofila, které nejsou ve vakcíně a mnoha dalším mikrobům? že by přirozená imunita fungovala jen na něco? Myslete, pak konejte. A když se bojíte, nejste ve stavu, kdy můžete dát skutečně informovaný souhlas.

Re:moj nazor

NeDlouholudsky | 09.08.2012

Moj surodenec odo mna nechytil mumps hoci spal hned vedla mna!.... a to po cely cas..... tak neviem ako teda strasne sa siria tieto strasne choroby :-D

Re:Re:moj nazor

MUDr.Ludmila Eleková | 10.08.2012

Přesně, neočkovaný nerovná se ohrožený. Chřipku chytne během sezóny cca 3% lidí. Kdyby nákaza =100% šance nemoci, tak by tu lidstvo už dávno nebylo. Ani na mor neumřeli všichni, naši předci ho přežili! Deficitem konvenční medicíny je právě to stádní, epidemiologické myšlení, nezajímají se to, proč někdo neonemocní, přestože by měl. Kdyby jim šlo o skutečnou péči o zdraví, zkoumali by přirozenou odolnost a snažili by se identifikovat okolnosti a podmínky, které ji umožňují. Místo toho straší veřejnost nemocemi, které pro zdravého člověka nepředstavují žádné zvláštní riziko. Většina z nás má větší šanci, že umře při autonehodě, než na infekční nemoc, přesto se jezdit autem nebojíme.

Re:Re:Re:moj nazor

NeDlouholudsky | 10.08.2012

tak tak presne tak, akoby ochoriet znamenalo na 100% istotu.

surodenec nemal mumps ani predtym ani potom, ani doteraz.....nikdy nebol na to ockovany a v socializme sa teda mumps siril dost......... podla Dluholuckeho by teda mal byt davno chory.... a nie je.......

cize de fakto moj surodenec neockovany proti mumpsu a ani ho nemal uz neohrozuje VEREJNE ZDRAVIE?........ to len male dieta co nema MMR ohrozuje verejne zdravie? :D

preco teda mojmu surodencovi RUVZ neprikaze sa dat zaockovat MMR alebo ochoriet na mumps?!?

toto uz nikoho netrapi, hoci je to presne k veci...........ale moj potomok, ten RUVZ velmi trapi, ze nedam do neho napichat sracicky od vymyslu sveta.....

zeby dvojaky pohlad na obcanov?!?.......

dvojaky meter??

dvojake "VEREJNE ZDRAVIE"? :))))))))))))))))))tak kto sa vlastne myli?

Re:Re:Re:Re:moj nazor

NeDlouholudsky | 10.08.2012

to je tiez argument proti RUVZ, ze v jednom state nemoze existovat dvojaky pohlad na jednu a tu istu vec, cize ockovanie obyvatelov "starych" a ockovanie obyvatelov "deti".....

toto je predsa neustavne, preco jeden obcan ma povinnosti a druhy nema ziadne?...... povinnosti bud maju vsetci alebo nikto

Re:Re:Re:Re:Re:moj nazor

NeDlouholudsky | 10.08.2012

lenze vsetko to bude irelevantne, lebo SR nie je pravny stat, ale star zakupeny GééSKá a podobnymi skorumpovanymi spolocnostami....

toto moze viest len K NASILIU a ja vlastne tomu aj fandim, lebo ak niekto niekomu vstupuje agresivne do jeho prav a posliapava ich, nemoze cakat nic ine ako REAKCIU podobne agresivnu, je uplne prirodzena reakcia cloveka, dokonca v pripade sudu aj polahcujuca okolnost "konal pod vplyvom povinnosti nieco plnit alebo strpiet" :-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:moj nazor

FF | 12.08.2012

Prví na rane budú doktori. Nájomní vrahovia by mali byť potrestaní tak ako v stredoveku.

Re:moj nazor

OtecPP | 17.08.2012

Sorry, ale takto hazardovať so zdravím svojho dieťaťa? My sme boli tiež tento rok na dovolenke, v trópoch, deti sme si očkovať nedali a vôbec neľutujeme. Podmienky znášali lepšie ako my a navyše jediný, kto si niečo odskákal dom bol ja, a to som nemal informovaných rodičov a za tie roky sa do mňa kde-čo napichalo.

Čo by bolo, keby

Magda | 09.08.2012

sa každý druhý rodič vzbúril ako táto mamička? Ako by na to reagoval RÚVZ? Čo by asi tak robili so všetkými tými hláseniami od pediatrov? To by naháňali všetkých tých rodičov, aby platili tie pokuty? Veď by im to spadlo na hlavu! Kiežby! Teším sa na ten deň, keď to celé praskne. Myslím si, že by pomohlo, keby všetci rodičia, ktrorí majú akékoľvek výhrady k očkovaniu, jednoducho očkovanie odmietli. A potom sa uvidí.

Re:Čo by bolo, keby

NeDlouholudsky | 10.08.2012

ano samozrejme, "priestupok" je len dovtedy pokym tak kona mala cast populacie, ak tak zacne konat aspon 1/4, tak bude z toho "moznost"....

cize ide len o pocty, ono uz ajtak stracaju nad tym kontrolu, RUVZ su zahltene na rok dopredu, nestihaju vybavovat spravne priestupkove konania, este raz tolko a budu dokonca priestupky automaticky premlcane...... jedine zeby pristavali nove ruvz k tym co existuju a zamestnali tam 2 krat tolko ludi aby sikanovali inych obcanov za ich vlastne prava....

za co som vlastne bojoval v tej revolucii?!....... za toto?!

cize nijak inak to nejde, len zvysovat pocty ludi co si uvedomuju svoje vlastne obcianske prava a neboja sa ich prejavit aj proti "STATNEJ MOCI", vo vlastnom zaujme a zaujme svojich deti..... ja som taky tiez, a vzdy som bol taky a taky aj umriem.

správne by malo byť:

BuG.ToM | 09.08.2012

"Rodičia, ktorí umožnia, aby ich dieťa bolo zaočkované ..., zbavujú dieťa jeho práva na fyzické a duševné zdravie ..

Re:správne by malo byť:

NeDlouholudsky | 10.08.2012

ja som bol tiez dieta, ockovali ma hlava nehlava, a teraz vyhlasujem ze SOM NECHCEL BYT OCKOVANY!!!!!

cize kto vtedy porusoval moje prava?!... ten co ma ockoval alebo ten co ma ockovat nechecel?

argument stupidnej WHO ze kazde dieta ma pravo byt ockovane je tak neskutocne agreisvna blbost ze sam na sebe to DOKAZUJEM!

Re:Re:správne by malo byť:

Ing. Marián FILLO | 11.08.2012

Ono je to asi obdobne debilný argument ako to, že každé dieťa má právo na drogy alebo trebárs na gumových medvedíkov. Jedno aj druhé ohrozuje zdravie dieťaťa s neistým prísľubom nejakého prínosu.

To už by radšej mali presadzovať právo detí do 2 rokov byť dojčené. Tým by ich imunite pomohli oveľa viac.

Re:Re:Re:správne by malo byť:

Peter | 12.08.2012

Aj povinné dojčenie je blbosť. Kopa matiek má prblém s dojčením. Až budeš mať deti tak pochopíš že sunar je dobrá vec. Všetko štátom nanútené je asi blbosť. Sme svojprávny.

Re:Re:Re:Re:správne by malo byť:

Ing. Marián FILLO | 12.08.2012

Deti mám tri a viem, že blbosť je Sunar a nie dojčenie.

Samozrejme, netvrdím, že dojčenie má byť povinné, ale len že lepšie než povinné očkovanie by bolo povinné dojčenie.

Re:Re:Re:Re:Re:správne by malo byť:

Peter | 12.08.2012

Už si dosť starý aby si mal rozum. S takýmto prístupom budú tvoje deti choré.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:správne by malo byť:

NeDlouholudsky | 12.08.2012

Ty si dost stary na to aby si pochopil ze po ockovani UZ SU tvoje deti chore, a to chronicky.
A mohol by si aj pochopit so svojim mozgom ze pri ochoreni po ockovani alebo aj smrti sa na teba ta ista organizacia co ti ockovat prikazala a rovno cely SR stat, kompletne vy - ka - ka

takze blahozelam k tvojmu "staremu rozumu" !

Re:Re:Re:Re:Re:Re:správne by malo byť:

Ing. Marián FILLO | 13.08.2012

Choré z materského mlieka? To je podľa Teba lepšie ich kŕmiť Sunarom než materským mliekom?

Záznamy: 1 - 37 zo 37

Pridať nový príspevok