Ako je to s povinným očkovaním u imigrantov, ktorí prídu na Slovensko?

21.09.2015 06:08

Ing. Marián Fillo

 

    Našu čitateľku Janku Mikeškovú zaujímalo, ako sú či nie sú povinne očkovaní imigranti, ktorí sa v ostatných mesiacoch valia do Európskej únie, v menšej miere (ale predsa) aj na/cez Slovensko, a tak sa opýtala ministra zdravotníctva:


Od: Jana Mikešková
Komu: minister@health.gov.sk
Odoslané: streda 12.VIII.2015 o 13:28
Predmet: Očkovanie

Dobrý deň prajem,

    prosím Vás o poskytnutie informácie, ako je zabezpečené očkovanie všetkých emigrantov (a evidencia očkovania) nachádzajúcich sa na našom území, ktoré očkovanie je povinné pre všetkých občanov zo zákona, a či sú emigranti počas doby, než budú preukázateľne zaočkovaní, v karanténe.

    Tiež ma zaujíma či si túto povinnosť splnilo Rakúsko a emigrantov, ktorých k nám prerozdeľuje, zaočkovali, nechali v karanténe a vystavili emigrantom očkovacie preukazy.

    Alebo povinnosť očkovania platí len pre SLOVÁKOV a pre emigrantov je sloboda v očkovaní o tom, ako sa oni dobrovoľne rozhodnú?

    Do USA nesmie nik bez  preukázaného dokladu o očkovaní.

 

    S pozdravom

Jana Mikešková


    Na odpoveď si počkala skoro mesiac, čo je maximálna lehota podľa zákona. Nesprávne uvedené priezvisko nie je moja chyba, ale chyba autorky odpovede a pre dokonalú autenticitu ponechávam odpoveď aj s touto chybou:


Z38934-2015-OZS
PhDr. Iva Blanáriková/384
8.IX.2015
Vec: Očkovanie

 

Vážená pani Mikešová,

    na elektronický podnet ohľadom očkovania migrantov, prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky, Vám vecne poverená Sekcia zdravia MZ SR predkladá nasledovné stanovisko.

    Ministerstvo vnútra SR v zmysle medzinárodných predpisov rozlišuje dva druhy migrantov:

    V zmysle citovaného výnosu sa u žiadateľov o azyl vykonáva lekárska prehliadka, obsahujúca odborné vyšetrenie, vrátane anamnézy rodinnej, osobnej (infekčné a neinfekčné ochorenia), liekovej, sociálnej, pracovnej, toxikologickej, epidemiologickej a údajov o očkovaní. Vykonávajú sa i ďalšie vyšetrenia, ktorých nevyhnutnosť vyplynie z aktuálneho klinického obrazu a konkrétnej anamnézy štátneho príslušníka tretej krajiny a konkrétnej epidemiologickej situácie krajiny, z ktorej prichádza.

    V zmysle vyhlášky č. 585/2008 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, sa očkujú deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti v azylových zariadeniach a deti v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu a zákonného zástupcu, ktoré nemajú záznam o platnom očkovaní, proti detskej obrne a osýpkam ihneď po príchode do azylového zariadenia a detského domova pre maloletých bez sprievodu a zákonného zástupcu.

    V zariadeniach pre legálnych migrantov na území Slovenskej republiky sa rozsah zabezpečenia zdravotnej starostlivosti vykonáva podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

    S pozdravom

MUDr. Eva  Vivodová
generálna riaditeľka - zastupujúca

 

Vypracovala:

PhDr. Iva Blanáriková
Sekcia zdravia
Limbová 2
837 52 Bratislava
tel:   + 421 2 593 73 384
fax:  + 421 2 593 73 403
mail.: iva.blanarikova@health.gov.sk


    Táto odpoveď Janku neuspokojila, a tak sa vzápätí pýtala ďalej:


Od: Jana Mikešková
Komu: PhDr. Iva Blanáriková <iva.blanarikova@health.gov.sk>
Odoslané: štvrtok 10.IX.2015 o 11:01:20
Predmet: RE: Očkovanie

 

Dobrý deň,

    z uvedenej Vašej odpovede vyplýva, že dospelí ľudia — emigranti — nemusia dokladovať, že boli zaočkovaní, a ani dodatočne na našom území zaočkovaní nie sú.

    Píšete, že toto sa týka detí emigrantov, tak mi určite budete vedieť povedať (napísať), koľko detí emigrantov bolo u nás v ktorom roku zaočkovaných.

    Píšete len o očkovaní proti obrne a osýpkam, ale nepíšete nič o všetkých „NUTNÝCH“ očkovaniach, ktoré sú „DÔLEŽITÉ“ pre naše deti. Nie sú snáď dôležité aj pre deti emigrantov???

 

DÔLEŽITÉ OČKOVANIA V SR:

Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2015 3. – 4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Vírusová hepatitída B
Hemofilové invazívne infekcie
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)
1. dávka
(základné očkovanie)
5. – 6. mesiac 2. dávka
(základné očkovanie)
11. – 12. mesiac 3. dávka
(základné očkovanie)
2014 od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
základné očkovanie
2010 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2005 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola
(MMR)
preočkovanie
2003 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obrna
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí Diftéria, tetanus
(dT)
preočkovanie
každých 15 rokov


    Na otázku, či krajiny EÚ ako Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Grécko, ktoré sú tranzitné pre emigrantov, tieto vyšetrenia zdravotného stavu robia, či robia aj očkovania emigrantov a či o tom všetkom vyhotovuju zdravotnú dokumentáciu, ste mi neodpovedala, a preto ju ešte raz opakujem a prosím na ňu odpoveď.

    Ďakujem Vám za ochotu a vopred sa teším na Vašu skorú odpoveď.

Jana Mikešková


    Súdiac podľa predchádzajúcej doby vypracovania odpovede na Jankine otázky, odpovede sa asi nedočkáme skoro, ako by si Janka priala, ale až niekedy v prvej polovici októbra.