Ako dlho chránia pred chorobou vakcíny, obsahujúce živé oslabené vírusy?

03.04.2012 07:57

       Ako dlho chránia pred chorobou vakcíny, obsahujúce živé oslabené vírusy?

       Súčasná „epidémia“ mumpsu v Česku totiž vyvoláva vážne pochybnosti o dĺžke trvania ich ochranného účinku.

       Aký máte na to názor?

 

MUDr. Ľudmila ELEKOVÁ, všeobecná lekárka pre dospelých a členka výboru Českej lekárskej homeopatickej spoločnosti:

       V súčasnosti dorastá do dospelosti prvé pokolenie mladistvých, ktorým nebolo umožnené prirodzene prekonať donedávna bežné detské choroby. Bežné detské choroby boli z hľadiska osobnej anamnézy tak nezaujímavé, že sa ani nerozlišovali a uvádzali sa v skratke. Lekári sa ani nezaujímali o ich priebeh, pretože automaticky predpokladali, že bol banálny.

       Ja osobne som prekonala príušnice (mumps), ružienku a ovčie kiahne. Moji synovia, dnes vo veku 19 a 16 rokov, mali už tú vymoženosť, že boli proti týmto chorobám (s výnimkou ovčích kiahní) očkovaní. Vtedy som nevedela, že nejde o skutočnú ochranu, ako je tá, čo vzniká po prirodzenom prekonaní choroby, že ide len o odsunutie vnímavosti z ideálneho detského veku do dospelosti, kedy mávajú tieto choroby výrazne rizikovejší priebeh.

       Súčasné epidémie medzi mladistvými ukazujú celkom jasne, že nemožno rozkazovať ani vetru, ani dažďu a vlastne ani prírode ako takej. Detské choroby patria do detského veku. Rodičia by si mali byť vedomí, že skutočná kolektívna imunita sa zaisťuje iba prirodzeným prekonaním choroby a nie očkovaním. Dôkazom je vysoké percento zaočkovaných ľudí medzi chorými v týchto epidémiách. Z priemerného veku týchto ľudí možno odhadovať priemernú dĺžku ochranného účinku na 10–15 rokov. Imunita po prekonaní týchto chorôb je celoživotná.

 

Ing. Marián FILLO, šéfredaktor internetového denníka www.slobodaVockovani.sk:

       Živé (rozmnožovania schopné) vírusy sú v očkovacích látkach (vakcínach) proti osýpkam, príušniciam (mumpsu), ružienke, ovčím kiahňam a rotavírusom. Vakcinačné vírusy sú určitým spôsobom oslabené, aby u väčšiny očkovaných nespôsobili chorobu, hoci očkovanie nimi je v podstate úmyselnou nákazou tým-ktorým vírusom. Cieľom je, aby telo prekonalo danú chorobu v malom, resp. bez príznakov choroby alebo s príznakmi o poznanie miernejšími, než by spôsobil divoký vírus.

       U nezanedbateľnej časti očkovaných však takéto vakcíny spôsobia práve tú chorobu, ktorej mali predísť. Navyše sú tieto vírusy oslabené a (až na rotavírusy) vnikajú do tela neprirodzenou cestou - injekciou namiesto blízkeho telesného kontaktu či vdýchnutia. Vďaka tomu imunitný systém nereaguje na ne tak búrlivo a ani nie je do imunitnej odpovede zapojených toľko jeho zložiek ako pri divokej nákaze. Protilátky (ktoré sú hlavným cieľom očkovania) totiž nie sú ani zďaleka jedinou zbraňou imunitného systému proti týmto bežným detským chorobám. Preto je dĺžka trvania ochranného účinku očkovania kratšia než imunita, získaná prirodzeným prekonaním choroby. Nejedno dieťa očkovaním vôbec žiadnu imunitu nezíska.

       Podľa štúdií má mesiac po očkovaní MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) protilátky v krvi nad ochrannou hladinou len 95% očkovaných, tzn. 1 z 20 ich nemá dosť na to, aby neochorel. Časom hladina protilátok v krvi klesá a podľa vakcinológa RNDr. Mareka Petráša klesne po očkovaní proti príušniciam pod ochrannú hladinu po 12-15 rokoch. U osýpok a ružienky to je okolo 30 rokov a u ovčích kiahní a rotavírusov to vôbec nie je známe, pretože tieto vakcíny sú na trhu príliš krátky čas na to, aby sa to dalo zistiť.

 

MUDr. Gabriel ŠIMKO, MPH, hlavný hygienik SR (tzn. vedúci Úradu verejného zdravotníctva SR):

       Mumps je akútne infekčné ochorenie, prejavujúce sa bolestivým zdurením príušných žliaz. Komplikáciou mumpsu môže byť zápal pohlavných žliaz u chlapcov, zápal podžalúdkovej žľazy, zriedkavo zápal mozgových blán. Následkom mumpsu môže byť hluchota. Povinné očkovanie bolo v SR zavedené v roku 1987. Od jeho zavedenia došlo k významnému poklesu chorobnosti. V roku 2011 boli hlásené iba dva prípady ochorenia na mumps. V SR sa používa na povinné očkovanie detí trivakcína (proti osýpkam, mumpsu, ružienke) v dvojdávkovej schéme (základné očkovanie jednou dávkou v 15. – 18. mesiaci života a preočkovanie v 11. roku života). Vakcína proti mumpsu je živá (oslabená) atenuovaná vakcína, pripravená z mikroorganizmov, ktorá nespôsobuje ochorenie. Po očkovaní väčšina detí (viac ako 95%) získava dlhodobú imunitu.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.