Ad: Reakcia prof. Dluholuckého na článok o HPV uverejnený na stránke „Sloboda v očkovaní“

18.04.2011 05:08

Ing. Marián FILLO

 

       Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. reagoval na stránke Sprievodca očkovaním na môj komentár jeho chválospevov na očkovanie proti HPV (= ľudský papilóma vírus, ktorý je zodpovedný za väčšinu nádorov krčka maternice). Rád by som k tomu niečo dodal, keďže pán profesor sa opäť dopustil niekoľkých hrubých "nepresností".

"Doteraz publikované štúdie, praktické skúsenosti s očkovaním, a tým aj odporúčania najvyšších svetových autorít v oblasti očkovania potvrdili, že dostupné dve HPV vakcíny, ktoré boli vyvinuté vykazujú vysoký stupeň imunogenicity – čo znamená, že vytvárajú v tele vysoké hladiny protilátok proti vírusom spôsobujúcim rakovinu krčka maternice"

       Nepopieram vysoké hladiny protilátok po tomto očkovaní, avšak len u vakcíny Cervarix (GlaxoSmithKline) a len po 7,4 rokoch. U vakcíny Silgard/Gardasil sa už po 5 rokoch zistili dostatočné hladiny protilátok len proti HPV 16. Citujem odborníčku na HPV Dr. Diane M. Harper (viď rozhovor s ňou v denníku The Huffington Post):

"• Cervarix induces antibody titers for HPV 16 and 18 that are at least ten fold higher than natural infection titers; the antibody titers for the other three cancer causing types (HPV 31, 45, 33) are also significantly higher than natural infection titers, and the titers stay high for at least 7.4 years - lasting the longer of either vaccines.

• Gardasil only maintains antibody titers for HPV 16 (not 18, not 11, not 6) at five years, making the true long lasting (five years) coverage of Gardasil only for one type of cancer causing HPV."

       Inak povedané: ak chce dievča ochranu proti HPV 16 a 18 a do istej miery aj proti HPV 31, 33 a 45 na aspoň 7 rokov, urobí lepšie, keď si vyberie Cervarix, rozhodne však nie Gardasil/Silgard.

       Potom pán profesor píše:

"Trend tejto hladiny dáva predpoklad na dlhodobú ochranu voči infekciám spôsobeným sérotypmi ľudského papilomavírusu, ktoré sa nachádzajú vo vakcíne."

       A tu je práve kameň úrazu. Vysoko rizikových typov HPV (tzn. takých, čo často spôsobujú rakovinu krčka maternice) je celkovo 15 (HPV typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 a 82). Ďalšie tri sa považujú za pravdepodobne vysoko rizikové (HPV typy 26, 53 a 66). Viac viď Wikipedia.

       Očkovanie však chráni väčšinu očkovaných osôb len po obmedzený čas (niekoľko rokov) a len proti dvom z týchto celkovo 18 vysoko rizikových typov HPV, u Cervarixu čiastočne aj proti ďalším trom typom a u Gardasilu/Silgardu dlhodobejšie vlastne len proti jednému typu. HPV 16 a 18 majú údajne na svedomí 70% nádorov krčka maternice, čo je údaj, ktorý nájdete v súhrne charakteristických vlastností (SPC) ako Cervarixu tak i Gardasilu (viď časť "5.1 - Farmakodynamické vlastnosti"). 70% to má byť celosvetovo, avšak nie je jasné, ako toto číslo bolo získané, pretože napr. na Slovensku kompetentné úrady vôbec netušia, ktoré typy HPV u nás dominujú ako príčina nádorov krčka maternice, viď článok "ŠÚKL, PSPI i ÚVZ SR zrejme veštia z krištáľovej gule".

       Ak je očkovanie proti HPV 16 a 18 naozaj účinné, tak to logicky znamená, že časom sa podiel HPV 16 a 18 na celkovom počte nádorov krčka maternice bude postupne znižovať v prospech ostatných vysoko rizikových typov. Tým pádom to už určite nebude 70%, ale podstatne nižšie číslo, ktoré bude každým rokom klesať. Takto sa za nejaký čas stane, že HPV 16 a 18 budú v menšine a dominantnými pôvodcami rakoviny krčka maternice budú úplne iné typy HPV. Z príkladu očkovania proti pneumokokom vieme, že to môže byť už po menej než 10 rokoch od uvedenia vakcíny na trh, čo sa v prípade očkovania proti HPV stalo v roku 2006, takže povedzme v roku 2016 sa môže pomer obrátiť.

       Vo výsledku teda: čím viac sa proti HPV očkuje (súčasnými vakcínami), tým menší význam to má.

       Ďalej prof. Dluholucký tvrdí:

"Celosvetovo bolo podaných už niekoľko miliónov dávok vakcín proti HPV a zistené údaje poukazujú, že bezpečnostný profil týchto vakcín je porovnateľný s inými vakcínami, ktoré sa používajú v rutinnej praxi."

       Odhliadnuc od toho, že bezpečnostný profil vakcín používaných v rutinnej praxi je vskutku mizerný (tzn.: nie sú vôbec bezpečné), toto tvrdenie aj tak nie je pravdivé, pretože Gardasil/Silgard je na tom ešte o poznanie horšie než iné bežne používané vakcíny (snáď s výnimkou BCG vakcíny), viď porovnanie s vakcínou proti meningokokom v článku "Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár". Pomer počtu hlásení nežiaducich účinkov vo VAERS (= Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiaducich účinkov očkovania) k počtu podaných dávok vakcíny je u Gardasilu oveľa vyšší než u iných vakcín. Len približne jedna tretina dievčat v USA dokončí celú sériu troch dávok očkovania proti HPV - práve preto, lebo predchádzajúca dávka mala vážne nežiaduce účinky, viac v článku: "Nezvyšuje v skutočnosti Gardasil riziko rakoviny krčka maternice?".

"Toto očkovanie je plošné, plne hradené napr. v Austrálii. Tam sa už po dvoch rokoch očkovania zistil významný pokles – takmer vymiznutie výskytu tzv. genitálnych bradavíc, ktoré sú tiež spôsobené vírusmi HPV."

       Lenže genitálne bradavice sú skôr kozmetický problém a bežne nepredstavujú vážne riziko, hoci môžu byť nepríjemné. Tento údaj je teda vzhľadom k ochrane pred rakovinou krčka maternice úplne nepodstatný. Navyše je ochrana proti genitálnym bradaviciam len veľmi krátkodobá - iba cca 2,4 roka. Citujem opäť odborníčku na HPV Dr. Diane M. Harper (viď rozhovor s ňou v denníku The Huffington Post):

"Regarding wart protection promotion, there is no mention that the data showed protection against genital warts in men for only a 2.4-year period of time."

       Prof. Dluholucký dodáva:

"To dokazuje klinickú účinnosť vakcíny – na ochranu pred rakovinou krčku si po očkovaní musíme počkať cca 10 rokov."

       V skutočnosti si vzhľadom k tomu, že väčšina nádorov krčka maternice postihuje ženy až po 40-ke a že ako prvé boli očkované dievčatá do 15 rokov, a to pred 5 rokmi, si na výsledky budeme musieť počkať ešte o poznanie dlhšie - najmenej 20 rokov. Dovtedy je celé očkovanie proti HPV jedným kolosálnym lekárskym pokusom, ktorý pravdepodobne nemá v histórii ľudstva obdoby.

       Pozoruhodných "nepresností" sa prof. Dluholucký dopúšťa v ďalšom texte:

"Obidve HPV vakcíny zaisťujú ochranu pred vírusmi typ 16 a 18, ktoré sú vo svete zodpovedné za cca 75 % prípadov rakoviny krku maternice. Proti týmto vírusom sú ochranné titre protilátok 100%."

       Nie je mi jasné, odkiaľ má prof. Dluholucký číslo 75%, keď v príbalových letákoch oboch výrobcov nájdeme len 70%. Okrem toho, u Gardasilu/Silgardu boli po 5 rokoch zistené dostatočné titre protilátok len proti typu HPV 16, nie proti typu 18, ani proti typom 6 a 11. Navyše v súhrne charakteristických vlastností Cervarixu v časti "4.4 - Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní" sa dočítame:

"Tak ako pri každej očkovacej látke, ochranná imunitná odpoveď sa nemusí vyvolať u všetkých očkovaných."

       Z toho je zrejmé, že výrobca nie je schopný zaručiť 100% účinnosť svojho výrobku. Možno pri 20 zaočkovaných dievčatách sa stane, že všetkých 20 si po očkovaní vytvorí dostatok protilátok, avšak keby sme testovali 10.000 alebo milión zaočkovaných dievčat, už by sa sotva namerali ochranné titre protilátok u 100% z nich.

       Pán profesor však o tom zrejme vie viac než výrobca, a tak smelo hovorí o 100%-nej ochrane. Horšie na tom je, že niektorí občania v dôvere v lekárske autority berú jeho 100%-né vtipkovanie smrteľne vážne, čo môže mať vskutku neblahé dopady na ich rozhodnutia o očkovaní. Jeho ďalšie výroky naznačujú jeho prorocké nadanie:

"Ak na Slovensku ročne vznikne 600 nových prípadov, vakcína zníži tento počet o minimálne 450 prípadov (75 %), a ak ročne na rakovinu krčku maternice u nás zomrie ročne 200 žien, tak len očkovaním tento počet poklesne o 150 úmrtí. Je to málo?"

       Ako si môže byť prof. Dluholucký istý takýmito číslami, keď zatiaľ nebola vôbec dokázaná ochrana pred rakovinou krčka maternice (a ani byť dokázaná nemohla) vďaka očkovaniu? Ako môže vztiahnuť tých údajných celosvetových 70% pre HPV 16 a 18 na Slovensko, keď naše kompetentné úrady vôbec netušia, koľko nádorov krčka maternice spôsobujú typy HPV 16 a 18 na Slovensku??? Tento "výpočet" navyše predpokladá 100% zaočkovanosť proti HPV, čo je úplne iluzórny predpoklad.

       Okrem toho som už vyššie vysvetlil, že ak je toto očkovanie naozaj účinné, tak čím viac sa očkuje, tým menší význam to má, keďže tým menší podiel na celkovom počte rakovinotvorných nákaz HPV budú mať typy 16 a 18, proti ktorým je očkovanie namierené. Je teda prakticky vylúčené, že by sa čisto vďaka očkovaniu predišlo na Slovensku ročne až 150 úmrtiam na rakovinu krčka maternice.

"Ak sa očkovanie proti HPV spojí s pravidelným skríningovým vyšetrením žien u gynekológov, je možné úplne zlikvidovať jednu z najčastejších onkologických ochorení na svete."

       Povedal by som skôr, že tento cieľ sa dá dosiahnuť spojením cytologických vyšetrení s vysokou sexuálnou morálkou. Toto samozrejme "zabúdajú" naši odborníci na očkovanie hovoriť: najúčinnejšou a najbezpečnejšou prevenciou nákaz HPV (a následne rakoviny krčka maternice) je vysoká partnerská vernosť, ideálne jeden sexuálny partner na celý život. HPV je vírus prenosný v prvom rade pohlavným stykom a výnimočne sa môže nakaziť dievča pri vaginálnom pôrode od nakazenej matky počas prechodu pôrodnými cestami. To vo výsledku znamená, že ak má žena jediného a verného sexuálneho partnera (pre ktorého je jedinou sexuálnou partnerkou), nemá sa ako nakaziť, ak sa nenakazila už pri narodení. Každý ďalší sexuálny partner výrazne zvyšuje riziko nákazy HPV.

"Ľudstvo už roky hľadá a modlí sa, aby našlo účinný spôsob ochrany pred rakovinou."

       Tak to asi hľadá na nesprávnom mieste, resp. obracia sa na nesprávnych "odborníkov", prípadne sa modlí k "nesprávnym bohom", viď článok "Liečba rakoviny". Navyše čisto vďaka cytologickým vyšetreniam (očkovanie sa na tom ešte nemohlo stihnúť podpísať) vypadla rakovina krčka maternice z rebríčka 10 najčastejších smrteľných rakovín u žien v USA, viď článok "Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár". Očkovanie teda určite nebude tým správnym koňom, na ktorého treba staviť.

"Je reálny predpoklad, že proti jednému druhu rakoviny takúto spoľahlivú ochranu už máme (očkovanie + prehliadky) a hneď ju začneme spochybňovať."

       Pochybnosť je základom vedeckého pokroku. Odmietanie pochybností (bez ich seriózneho vedeckého vyvrátenia) možno teda smelo nazvať tmárstvom a spiatočníctvom. Navyše v prípade očkovania proti HPV je dôvodov na pochybnosti vskutku požehnane. Cytologické vyšetrenia už výborne preukázali svoju účinnosť, očkovanie zatiaľ nie. Čo však očkovanie proti HPV preukázalo naozaj pôsobivo, je jeho veľká nebezpečnosť. Prinajmenšom desiatky (hlásené do VAERS, reálne však skôr tisíce) dievčat, ktoré by možno nikdy nedostali nádor krčka maternice, už na toto očkovanie doplatili životom a ďalšie tisíce (či skôr desiatky, ba možno až stovky tisíc) trvalými poškodeniami zdravia.

"No a na margo tých 100 % v mojej odpovedi. Boli použité ako eufemizmus – tak ako na východe zvyknú hovoriť „milión percent“. Je to pre mňa lekcia v tom, že budem vždy hovoriť na desatiny percenta aj vtedy, keď to nie je treba."

       Myslím, že rozdiel medzi dočasnou (pár rokov) ochranou proti (čím viac, tým menej než) 70% nákaz vysoko rizikovými HPV a "100% ochranou pred rakovinou krčku maternice na celý život" je tak priepastný rozdiel, že slovo "eufemizmus" je absolútne neprijateľnou výhovorkou.