Re:Boze Pomoc

Matej Kačaljak | 16.01.2014

Pán hric,

ak si dobre pamätám, tak Vy už máte s Pavlom svoju diskusnú "históriu" :-) Do toho zasahovať nebudem a Vašu vieru v celosvetové sprisahanie farmalobby a medicínskych časopisov Vám nebudem vyvracať.

S tou zodpovednosťou však skúsim odpovedať, lebo to je právna téma, kde si trúfam vysloviť svoj názor. [Disclaimer: neberte to prosím ako právnu radu, ide o zjednodušený prehľad a rozhodne sa netýka nejakého konkrétneho prípadu]

Bude to trochu dlhé, ale verím, že ak to bude niekomu prekážať, p. Fillo nebude mať problém to zmazať. Nebudem s tým mať problém.

Treba to trochu rozdeliť:
(A) povinné očkovanie:

(i) zodpovednosť výrobcu vakcíny - výrobca je zodpovedný za ákekoľvek poškodenie zdravia spôsobené "vadou" vakcíny (napr. nadlimitná prítomnosť nejakej látky, neúčinnosť vakcíny z dôvodu chyby vo výrobnom postupe, etc.) a tiež prípadnou vadou príbalovej informácie (napr. neuvedenie známej kontraindikácie, zavádzajúce údaje o účinnosti - viď prípad Merck). - Pri spore by pravdepodobne každý žalobca skúsil túto možnosť. Lieky (teda aj vakcíny) sa vyrábajú v šaržiach a z každej šarže musí byť uchovávaná vzorka, ktorá môže byť aj ex post podrobená rozboru (pri podaní podnetu na ŠÚKL by toto pravdepodobne urobil aj on z vlastnej iniciatívy).

(ii) zodpovednosť lekára - lekár má zodpovednosť v rozsahu poučenia pacienta o charaktere očkovania a v rozsahu skúmania možných kontraindikácií v súlade s dostupnými informáciami o vakcíne (t.j. informáciami na príbalovom letáku) - Zachytil som, že veľa lekárov túto svoju zodpovednosť podceňuje, čo samozrejme správne nie je. (Trochu off topic: Nie je to však ani prekvapujúce pri prístupe k poskytovaniu akýchkoľvek služieb na Slovensku. Tá úroveň je vo všeobecnosti mizerná.) V prípade alergickej reakcie na podanú vakcínu, ktorá nastala v dôsledku neodhalenia známej kontraindikácie lekárom, by poškodený pravdepodobne "íšiel po krku" tomuto lekárovi. Skúmalo by sa jeho zanedbanie a teda jeho zodpovednosť.

Treba však zdôrazniť, že lekár nebude zodpovedný za dopady samotného očkovania. On nie je ten, čo očkovanie odporúča pacientovi, jeho službou je len (a) poučenie; (b) kontrola na kontraindikácie; a (c) zákrok - podanie vakcíny.

Ešte za niečo by mohol byť lekár zodpovedný: ak by podal vakcínu bez toho, aby mal podpísaný informovaný súhlas. Myslím si, že by však nešlo o zodpovednosť za dopady vakcíny (o tom ešte v bode (iii) neskôr) ale o zodpovednosť za porušenie osobnostného práva dieťaťa (ne)súhlasiť so zdravotníckym výkonom (u maloletých to právo vykonáva rodič ako zákonný zástupca). Výška uplatňovanej náhrady škody by zrejme stúpala, ak by naozaj došlo k nejakému poškodeniu zdravia.

Napokon
(iii) zodpovednosť štátu - tým, že štát nesplnenie povinnosti podrobiť sa očkovaniu sankcionuje pokutou (do 300 eur), preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie spôsobené samotným charakterom vakcíny. Po slovensky povedané, ak by bola vakcína podaná dieťaťu bez kontraindikácií, lege artis a bola by bez vád, poškodenie zdravia už môže nastať len v dôsledku pôsobenia vakcíny samotnej. Aj keď je to percento pravedpodobnosti akokoľvek malé, keď sa niečo také stane, občan má právo sa domáhať náhrady od štátu.

Nič na tom nezmení ani skutočnosť, že nemáme zriadený špeciálny fond na odškodňovanie, ani špeciálny zákon, ktorý náhradu priznáva. V inej debate (tušim v reakcii na marcella) som už písal, že v Čechách štát niesol zodpovednosť za nesprávnu právnu radu poskytnutú ústne pracovníčkou úradu. Ani tam sa nešlo podľa osobitného zákona a súd vychádzal zo všeobecných príncípov.

(B) dobrovoľné očkovanie: To isté čo hore v bledomodrom, len nám odpadá bod (iii) a nastupuje tam rodič. Tým, že ho nikto do ničoho nenúti, je to jeho rozhodnutie (samozrejme za predpokladu, že bol riadne informovaný lekárom a výrobcom o možných rizikách).

***

Už len na okraj. Uložením pokuty a jej zaplatením zo strany rodiča sa celý kolotoč s povinným očkovaním pre rodiča končí. Povinosť mu síce ostane, ale zákon neumožňuje nikoho donútiť k očkovaniu proti jeho vôli (princíp informovaného súhlasu tu bez výhrad platí). V prípade výskytu choroby u nezaočkovaného dieťaťa je síce pravdepodobné, že ZP by odmietla uhradiť náklady na liečbu a v prípade výskytu epidémie by rodine nezaočkovaného dieťaťa - "bacilonosiča" zrejme hrozili žaloby od ďalších nakazených, ale to je na dlhší príbeh.

P. Fillo tu má právne okienko, kde má aj pár podnetných vecí, ale navrhoval by som zvážiť, či má zmysel huckať rodičov voči lekárom. Oni sú v tom tak povediac "neviine". Majú obhajovať niečo, čo prikazuje štát. Väčšinou je to mimo ich profesionálny záber (len časť pediatrov sa aktívne venuje vede a ešte menej len špecificky epidemológii).

Príde mi to nefér, lebo lekári nemôžu za to, že nejaký zákon ukladá pokutu do 300 eur. Toto by si mal vždy riešiť rodič s RÚVZ.

Pre úplnosť, tým nemyslím, že by rodič mal byť spokojný, ak sa pediater vykašle na vyhodnotenie možných kontraindikácií. Trojvetné zhrnutie o tom, že "zo zdravotnej karty vyplýva toto a toto" by naozaj malo byť minimum pri každom zdravotnom zákroku.

Pridať nový príspevok