Same klamstvo

Jana | 23.03.2013

A co ostatne body etickeho kodexu reklmay?
Tie do uvahy vobec nebrali?!?!

Čl. 13
Spoločenská zodpovednosť reklamy
(1) Reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.

Čl. 14
Pravdivosť reklamy
(1) Klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä
a) uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu
b) sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, alebo
c) využíva inú klamlivú obchodnú praktiku.
(3) Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.

Čl. 40 Etickeho kodexu:
(4) Neprípustnou je reklama
a) liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny lekársky predpis

Pridať nový príspevok