Novela je už v NR SR

Marek | 01.03.2013

viď
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=407

v článku sa nespomína povinnosť hlásiť neočkovanie aj úradu sociálnych vecí. Čo je ďalšia negatívna vec pre slobodne neočkujúcich rodičov.

z dôvodovej správy k bodu 53
Dopĺňa sa povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zamestnancov oznamovať príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každé odmietnutie povinného očkovania maloletého dieťaťa alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ktoré hlásili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dôvodom je prepájanie opatrení zdravotníckeho a sociálneho systému na zabezpečenie ochrany života a zdravia detí a sústreďovanie informácií indikujúcich možné rizikové miesta v starostlivosti o maloleté dieťa.

z návrhu zákona v bode 53, sa dopĺňa písmeno k
k) oznámiť každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak očkovanou osobou má byť maloleté dieťa, hlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (písmeno b)), aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska maloletého dieťaťa.“.

Pridať nový príspevok