Poznámky - časť 6 pokračovanie

Peter T. | 23.02.2012

Na str. 12 bod b,

K odstavcu o liečbe tetanu vitamínom C konštatujeme, že ani v tomto prípade sa RÚVZ nevysporiadal s našou námietkou. Je evidentné, že uvedenú štúdiu vôbec nečítal. Píše sa v nej totiž, že vitamín C pri intravenóznom podaní pôsobí ako antitoxín a dokáže neutralizovať tetanický toxín efektívnejšie než imunoglobulíny. Tento poznatok potvrdzuje aj viacero ďalších štúdií (...môžete citovať štúdie ktoré sa uvádzajú v knihe Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad ...)

Okrem toho, existuje aj antibiotický profylaktický režim (metronidazol apod) ktorý zničí C tetani skôr, než vyprodukujú toxíny.

Tieto okolnosti sú však irelevantné, pretože vakcína celkom evidentne slúži len na ochranu individuálneho zdravia, a nie verejného zdravia.


....K štúdiám na str. 13, oni evidentne citujú celé odstavce PSPI. prosím pozrite materiál https://www.rizikaockovania.sk/spravy/stanovisko_psi_2009.html
Taylorova štúdia bola metodicky i štatisticky slabá. Dáska štúdia už bola odhalená ako vedecký podvod.


...K strane 14 a ekonomickému efektu by som im šplechol do tváre, ako ekonomicky neefektívne nasadili očkovanie adolescentov voči čiernemu kašľu. Keď sa pripomienkovala novela vyhlášky 585/2008, kde sa toto očkovanie zavádzalo ako povinné, zaočkovanie 60000 detí proti čiernemu kašľu malo podľa dôvodovej správy stáť 753000 EUR ročne. Podľa pripomienky VšZP, "Je prinajmenšom diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašeľ 289 ochorení za rok 2009 je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života. Podľa dát vykázaných vo VšZP v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 EUR na lieky."


...str. 15 bod g
Ako už bolo uvedené, neexistuje vedecký dôkaz, že by očkovanie proti čiernemu kašľu bránilo šíreniu nákazy. Vedecké štúdie naznačujú pravý opak. Zavedenie plošného preočkovania adolescentov sa dá hodnotiť ako experiment. Je v tomto duchu irelevantné, kto toto preočkovanie odporúča. RÚVZ sa zodpovedá slovenským daňovým poplatníkom, a nie nadnárodným lobistickým organizáciám.

...str. 16 ch,
Už bolo zodpovedané...


...str. 17
Tvrdia, že očkovanie proti hemofilovi B bráni aj nosičstvu, no neuvádzajú žiany dôkaz. Okrem toho je vakcína v používaní krátko, dĺžka účinku je neznáma.


...str. 17 bod j,
Už bolo zodpovedané, vakcína z princípu nemôže brániť nakazeniu ani nákazlivosti.

K uvádzanej epidémii v SNŠ pozrite https://rizikaockovania.sk/spravy/reflexia_stv_fokus_februar_2011.html
v časti Epidémia záškrtu v 90. rokoch
Epidémia nemohla byť spôsobená poklesom zaočkovanosti, lebo ochoreli iné vekové skupiny než zaznamenali pokles zaočkovanosti.

....str. 18 bod l, už bolo zodpovedané. Teoretická (a nevymožiteľná) povinnosť lekárov je irelevantná, pretože ju neplnia.


...bod o, Ak lekárka neuviedla kontraindikáciu, je to len jej chyba, pretože odmietnutie rodičom (Dg. Z28) je zásadnou a trvalou kontraindikáciou očkovania.


...str. 19 bod c,
Už zodpovedané. Nie je možné preukázať, že ktorákoľvek z predmetných vakcín má význam v hypotéze tzv. "kolektívnej imunity". U niektorých je to dokonca principiálne nemožné. Viaceré z dôvodov boli uvedené už v pôvodnom vyhlásení a je evidentné, že RÚVZ sa nimi vôbec nezaoberal, nepredložil dôkazy, a opakuje tu len svoje kolektívne presvedčenie o kolektívnej imunite.


K str. 20 Ad 1
Rodičia majú povinnosť chrániť záujmy dieťaťa a v tomto prípade tak urobili - ochránili ho pred nežiaducimi účinkami očkovania, ktoré môžu byť aj vážne.

K str. 21
"vyjadrenie ošetrujúcej lekárky maloletej neobsahuje žiadne zdravotné kontraindikácie"
RÚVZ tu svojvoľne zužuje okruh kontraindikácií na "zdravotné". Vyhláška 585/2008 však hovorí o kontraindikáciách bez vymedzenia, čiže akýchkoľvek kontraindikáciách. Kontraindikáciou je v zmysle zák. 576/2004 aj odmietnutie očkovania zo strany rodiča, podľa číselníka diagnóz kód Z.28 a súvisiace. RÚVZ tu vykladá legislatívne predpisy jednostranným spôsobom znevýhodňujúcim odičov.

V rozhodnutí o pokute RÚVZ síce zohľadnil, že odmietnutím vakcíny BCG nebolo ohrozené verejné zdravie, ale nezohľadnil, že verejné zdravie nemohlo byť ohrozené ani v prípade záškrtu, tetanu a ďalších už podrobne rozobratých ochorení.

Pridať nový príspevok