Pripomienky časť 2 - konkrétne

Peter | 23.02.2012

-Úrad nesprávne použil §51 ods. 3 zák. 355/2007, pretože z logiky znenia, občan je povinný podrobiť sa zákrokom, "ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie".
Rodičia jednoznačne preukázali príbalovými letákmi predmetných vakcín, že ich podanie je spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, a preto nie je možné uplatňovať povinnosť.
Iný výklad tohto paragrafu nedáva zmysel, pretože by bolo diskriminačné a nelogické, keby zákon bral ohľad na zdravie občana pri "vyšetreniach a diagnostických skúškach" a nebral ho pri invazívnych zákrokoch, akým je aj očkovanie.

-Každé očkovanie je zásahom do základných ľudských práv, a do základného ľudského práva nie je možné zasiahnuť vyhláškou (toto bolo zrejme argumentované aj vo vyhlásení, treba to zopakovať)

-RÚVZ v rozhodnutí uvádza, že rodičia odmietli očkovanie proti ochoreniam...., ale toto nie je pravda. Rodičia vo svojom vyhlásení v rámci pojednávania pre RÚVZ upresnili, ktoré vakcíny (konkrétne komerčné produkty) odmietajú ........ na základe preskúmania ich príbalových letákov a ďalších informácií. Podľa §13 ods. 3 vyhlášky 585/2008 bola lekárka povinná túto skutočnosť poznamenať do zdravotnej dokumentácie: "Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo"

Rodičia sú ochotní zvážiť očkovanie inými vakcínami, ktoré nebudú predstavovať riziko pre zdravie (v súlade s §51 zák. 355/2007). Vyhláška nestanovuje povinnosť očkovania konkrétnymi komerčnými produktami súkromných firiem, preto ich odmietnutím sa rodičia nedopustili porušenia vyhlášky. (bolo to tak? odmietli ste konkrétne vakcíny?)

-Úrad uvádza, že podnetom ku začatiu konania bolo oznámenie lekárky. Nakoľko zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neupravuje výnimku ani pre lekára, ani pre RÚVZ, tieto subjekty smú s osobnými údajmi nakladať len na základe písomného súhlasu rodičov a v presne určenom rozsahu vymedzenom v súhlase. Nakoľko žiadny písomný súhlas rodičia nedali, akt lekárky považujú rodičia za protizákonný, k tomuto názoru ich vedie aj už vydané stanovisko ÚOOÚ (vytlačiť a dať do prílohy: https://rizikaockovania.sk/leg/stanovisko_uoou_2011.rtf )

Nakoľko ani RÚVZ nie je oprávnený nakladať s osobnými údajmi rodičov a dieťaťa, RÚVZ mal nezákonné podanie odmietnuť a zabrániť zneužitiu osobných údajov. Namiesto toho, RÚVZ osobné údaje použil na zaslanie žiadosti o súčinnosť lekárky, načo lekárka odpovedala fotokópiou vyhlásenia rodičov, čím opätovne použila ich osobné údaje, a RÚVZ podanie lekárky i fotokópiu vyhlásenia, oboje obsahujúce osobné údaje, použil na začatie konania proti rodičom. Preto rodičia považujú celé konanie za založené na viacnásobnom nezákonnom akte a preto právne pochybné.

Rodičia podali podnet na ÚOOÚ a na prokuratúru so žiadosťou o prešetrenie postupu lekára, pracovníkov RÚVZ a prípadných ďalších neznámych osôb z pohľadu zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov ako aj § 374 trestného zákona (...podali?...) (Ako listinný dôkaz v podaní použiť notársky overenú kópiu rozhodnutia RÚVZ.)

Pridať nový príspevok