Poznámky všeobecné

Peter | 23.02.2012

Vo všeobecnosti, účelom odvolania je napadnúť rozhodnutie orgánu, a pripraviť argumentačné podklady pre súdny spor. Treba v ňom uviesť čo najviac vecí, ak sa nestihne všetko podrobne, tak aspoň heslovite, lebo iba tie veci, ktoré sa aspoň SPOMENÚ pri odvolaní, sa dajú napadnúť na súde.

V podstate ide o toto: orgán nepostupoval správne, lebo zle aplikoval zákony a urobil XY chýb v procese. Preto žiadate nadradený orgán, aby konanie v plnom rozsahu zrušil.

Ak sa podarí spochybniť právny základ rozhodnutia, je šanca, že rozhodnutie padne ako také. Ak sa podarí spochybniť procesnú stránku veci, výsledkom môže byť zastavenie tohto konania, ale nič im nebráni otvoriť nové kolo, kde sa pochybeniam vyhnú. To však čerpá lehotu premlčania.

Oprieť sa treba o:
1, všetky konkrétne zákonom dané práva, ktoré rodičia požívajú
2, všetky povinnosti RÚVZ v súvislosti s konaním, najmä povinnosť nezaujate posúdiť všetky argumenty rodičov a jednoznačne preukázať vinu.

Treba poukázať, že:
1, rodičia sú ukrátení na právach (napr. právo na výchovu, právo na informovaný súhlas zák. 576/2004 - podľa Ústavy, nikto nemôže byť postihovaný za uplatnenie zákonom daných práv!, základné ľudské práva v zmysle Dohovoru)
2, úrad pochybil pri prešetrovaní prípadu, napr. že sa dostatočne nevysporiadal s argumentáciou rodičov, nepostupoval nestranne, neposkytol im informácie o ich právnych možnostiach atď

Pridať nový príspevok