Re:KTORY ....

Ing. Marián FILLO | 21.01.2012

Zdravotnú dokumentáciu upravuje §18 - §25 Zákona č. 576/2004 Z.z., konkrétne sprístupňovanie informácií je v §24. RÚVZ medzi oprávnenými osobami NEFIGURUJE.

Lekári majú posielať každý mesiac hlásenia o povinnom očkovaní (ne)vykonanom v predchádzajúcom mesiaci. To je v §14 ods. 1 a Prílohe č. 5 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ako je to aj popísané v článku.

Osobné údaje a nakladanie s nimi upravuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, hlavne v §6 až §10

Pridať nový príspevok