podpisy akýchkoľvek listín

Magdaléna | 17.11.2011

Treba dodať, že je potrebná vždy obozretnosť pri podpisovaní čohokoľvek. Nikdy nepodpisujte bianco listiny, čiže listiny, ktoré sú nevyplnené alebo vyplnené sčasti. Podľa formy listín, ak tieto obsahujú napr. kolónky, nikdy ich nenechávajte prázdne, treba ich prečiarknuť, rovnako ako šikmou čiarou preznačiť prázdne plochy (zabránite tým evtl. zneužitiu a dodatočnému text. doplneniu)

Umiestňujte podpis vždy tesne pod záverečný text. Listiny kde je medzi miestom na podpis a posledným riadkom textu väčšia prázdna medzera, sú automaticky podozrivé (možno doplniť ľubovolný text dodatočne. Ak je v texte, predlohe listiny niečo s čím nesúhlasíte, v takom prípade nepodpisujte vôbec, prípadne si dohodnite, že text bude upravený.

Nezabudnite na dátum. Pamätajte, že sa stali prípady kedy boli prepísané i dátumy a čísla. A to skorumpovanými úradníkmi! Preto je najlepšie písať dátum (deň, mesiac) slovami a nie číslami, ku číslam v texte je vhodné dať do zátvorky číslo písané slovom).

V záujme bezpečnosti a zamedzenia zneužitia listín, je ale najjednoduchší postup:

vyžiadajte si vždy originálny rovnopis, kópiu, opatrenú originál podpismi a pečiatkami, teda ktorá je formou aj obsahom identická s listinou, ktorá ostáva druhej strane.

Pridať nový príspevok