ockovanie

BuG.ToM | 19.10.2011

"Tak isto organizácia detí sveta UNICEF, ktorá zaisťuje ochranu detí očkovaním v celom svete."

UNICEF očkuje podvýživené africké deti (rozumej: deti s veľmi oslabenou imunitou = imunodeficienciou) vakcínou proti osýpkam (zrejme živou, keďže neživá zatiaľ, nakoľko viem, nebola vynájdená), v ktorej príbalovom letáku sa dočítame:

"Priorix™ sa nesmie podávať osobám s poruchami imunitnej odpovedi. Patria sem pacienti s primárnou a sekundárnou imunodeficienciou."

Neviem, aký má UNICEF dôvod na takéto šialenstvo, ktoré by v civilizovanom svete nemohlo prejsť, isté však je, že to tým deťom nebude na úžitok, ale len na škodu. Prospešnosť takéhoto humanitárneho očkovania teda bude zrejme podobná "prospešnosti" tzv. "humanitárneho bombardovania" - taktiež pod taktovkou OSN.

------K TOMU BY SOM DODAL:
No ako je možné dať do súladu vraždenie s Deklaráciou ľudských práv alebo dokonca s Právami dieťaťa, vyhlásenými OSN vroku 1959? Odpoveď na túto otázku dal Arnaldo Farina, President, Italian Committee for UNICEF, Rome:
"Z osobných dôvodov hovorím, že potrat je vražda. (...), no nemôžem to tvrdiť ako predseda talianskeho výboru pre UNICEF. Oficiálne stanovisko fondu (UNICEF) konštatuje, že problém potratu by mal byť politickou skutočnosťou, a predovšetkým osobnou otázkou. Nemyslíme si, že by ho bolo potrebné začleniť do detských práv. (...).
UNICEF nemôže byť ani naklonený potratu, ani byť proti nemu."
*/ Corrispondenza Romana. N. 102/2

"Memorandum 200": genocída sa stáva americkou zahraničnou politikou

Roku 1965 prezident USA Johnson vyhlásil, že päť dolárov investovaných do kontroly populácie má rovnakú cenu ako 100 dolárov vložených do rozvoja ekonomiky;
*/Predslov pri príležitosti 20. Výročia Spojených národov, San Francisco, 25. júna 1965

Nixon 18. júla 1969 v posolstve Kongresu národov podčiarkol: "Veríme, že Spojené národy (...) musia prevziať iniciatívu na účinkovanie proti nárastu svetovej populácie. Spojené štáty naplno spolupracujú na ich programoch s týmto cieľom. (...) Silne na mňa zapôsobila sila najnovšej správy vypracovanej skupinou odborníkov asociácie Spojených národov, ktorej predsedá John Davidson Rockefeller III." V roku 1970 Nixonova administratíva vydáva nariadenie, v ktorom žiada sériu štúdií na zmenšenie svetovej populácie. Dňa 24. apríla 1974 bol publikovaný s podpisom Henryho Kissingera "National Security Study Memorandum 200", ktoré bolo adresované okrem iných aj americkému prezidentovi Geraldovi Fordovi, ministrom obrany, poľnohospodárstva, riaditeľovi CIA a správcom AID (Agency for International Development).
Memorandum je "(...) štúdia o dopade nárastu svetovej populácie na americké zahraničné strategické záujmy (...) a objasňuje politické a ekonomické následky nárastu populácie, viac než (týkajúce sa) ekologické, sociologické či aspekty inej povahy."
*/Summary of National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358), 10. december 1974, Classified by Harry Blaney III, Declassified 3. July 1989, Released/U. S. National Archives, 26. June 1990, s. 1

Dňa 16. októbra 1975 bolo Memorandum zaslané prezidentovi Fordovi spolu s dôvernými odporúčaniami Henryho Kissingera, ktorý povzbudzoval prezidenta, aby prijal rozhodnutie o nevyhnutnosti "primátu Spojených štátov v záležitostiach týkajúcich sa svetovej populácie".
*/Summary of National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358)

Tento cynický dokument, ktorý otvorene uznáva existenčný vzťah medzi politicko-ekonomicko-vojenskou silou jedného národa a jeho demografickým nárastom, v plnej ľstivosti navrhuje vyhladenie celých národov ako jediné riešenie na dosiahnutie udržania amerických výhod v obchode so strategickými materiálmi v priemyselnej oblasti a zachovanie americkej vojenskej nadvlády. Demografický nárast v týchto krajinách je označovaný ako najhorší nepriateľ, ktorého treba rozhodne poraziť všetkými prostriedkami! Štúdia podčiarkuje nebezpečenstvo, ktoré predstavuje rastúca politická a strategická úloha najľudnatejších národov planéty na politickej scéne, a poskytuje zoznam týchto krajín, ktorým Spojené štáty musia venovať osobitnú pozornosť, ako sú: India, Bangladéš, Pakistan, Nigéria, Mexiko, Indonézia, Brazília, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiópia a Kolumbia.
Za vysokú cenu ekonomickej pomoci nevyhnutnej na zvýšenie poľnohospodárskej produkcie v ľudnatých krajinách, bola ponúknutá táto alternatíva: "séria prírodných katastrof s dôsledkami na úrode môže zmeniť niektoré z týchto rozvíjajúcich sa krajín na vzory klasického maltuzianizmu s biedou, ktorá by mohla zasiahnuť milióny osôb."
*/National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358), 10. december 1974, Classified by Harry Blaney III, Declassified 3. July 1989, Released/U. S. National Archives, 26. June 1990, s. 33

Správa, hoci historicky uznala, že národy v industrializačnej fáze sú sprevádzané neopísateľným nárastom populácie:
"... ich obyvateľstvo vo všeobecnosti znáša rýchle obdobie demografického nárastu (...) adekvátneho relatívnej ľahkosti uplatnenia lekárskej politiky, ktorá stanovuje znižovanie úmrtnosti, zatiaľ čo miera prírastku zostane vysoká", nástojí na politike vyľudnenia, ospravedlňujúc ju týmito slovami: "z pohľadu amerických záujmov, obmedzenie dopytu potravy zo strany rozvojových krajín (podmienené obmedzením demografického nárastu) je výhodné (pretože toto) obmedzuje ich požiadavky na ekonomickú pomoc, zatiaľ čo neotupuje obchodnú výmenu."
*/National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358)..., s. 31

Memorandum uvádza "problém odporu rozvojových národov voči programom znižovania populácie" obsiahnutým vo World Population Conference Plan Action predstavenom na Svetovej konferencii o populácii v Bukurešti v auguste 1974, oplakávajúc päť hrozných útokov: Alžírska za podpory rôznych afrických krajín, Argentíny podporovanej Uruguajom, Brazíliou, Peru a v obmedzenejšej miere ostatnými latinsko-americkými krajinami, skupiny štátov z východnej Európy (okrem Rumunska), Čínskej ľudovej republiky a Svätej stolice.
Memorandum podčiarkuje nevyhnutnosť použitia nátlaku zo strany vlád a jej vedúcich predstaviteľov jemne a účinne s cieľom podkopať tieto názory a tento odpor, ponúkajúc aj spoluprácu s americkou vládou pre organizácie OSN, ako WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), UNFPA (Populačným fondom), Svetová banka a UNICEF, a iné aktivity, ktoré zahŕňajú aj plánovanie rodičovstva.
Ďalšia direktíva Memoranda žiada, aby Spojené štáty sa zaoberali programami udomácnenia tejto mienky potlačenia a zníženia populácie v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré sa mali konať v centrálnom sídle Spojených národov v New Yorku a boli by adresované ministrom a ďalším zúčastneným vládnym predstaviteľom, zodpovedným politikom a ostatným neoficiálnym vedúcim predstaviteľom, ktorí majú určitý vplyv na verejnú mienku.
V štúdii je predvídaná aj úloha Svetovej banky, ktorá so svojimi zdrojmi a úzkou spoluprácou s kanceláriami OSN, ako AID (Agency for International Development) a UNFPA (Populačným fondom) by mal s účinnosťou podporiť prijatie tých anti-demografických politík u zodpovedných v rozvíjajúcich sa krajinách.

Po tom, ako Memorandum určilo nebezpečenstvo istých ľudnatých krajín bohatých na nerastné suroviny v budúcnosti "schopných podstúpiť demografickú expanziu", ukazuje línie úsilia na presvedčenie týchto národov prijať radikálnu zmenu mentality a nastolenie modelu malej rodiny a spoločnosti s nízkou pôrodnosťou.
Dokument predkladá prezidentovi Spojených štátov a ministrovi zahraničia problém nárastu obyvateľstva ako záležitosť vysokej dôležitosti, odporúčajúc im strategický cieľ drastického zníženia miery plodnosti v treťom svete. Nič nebolo vylúčené na dosiahnutie želaných výsledkov: bolo odporučené prevedenie antikoncepčnej technológie, sterilizácie, potratov, obmedzenia pre obyvateľov a politických vodcov, bolo dokonca navrhnutá potreba agitácie prostredníctvom satelitného prenosu do sveta. Toto všetko - je odporúčané – musí byť prevádzané jemným spôsobom bez rizika vzbudenia protichodných reakcií voliac si cestu agitácie poukazujúcej viac na dobrodenie zníženia populácie, slobody osobnej voľby, zdravotníckej starostlivosti a ekonomického rozvoja v najchudobnejších krajinách, ako na negatívne stránky.
Ak by toto všetko neprestalo, mohlo by dôjsť k tomu, že ekonomická a potravinová pomoc bude podmienená angažovanosťou poukázanou v žiadanej krajine, v oblasti zníženia celkovej miery plodnosti! Dokument sa napokon končí krátkym rozborom rasových, etnických, kultúrnych a náboženských hľadísk, ktoré môžu prinášať politické konflikty a revolúcie. Osobitným spôsobom, tam, kde hustota obyvateľstva nie je relevantná, bude skúmaná schopnosť destabilizovať na rôznom stupni demografický nárast v rôznych etnických skupinách:
"Teda, rozdielnosti v miere nárastu týchto populácií môžu mať rozhodujúcu úlohu vo vyvolávaní politických zmien a konfliktov tam, kde hustota obyvateľstvo, preľudnenie, o ktorom sa hovorí, by bolo menej významné."
*/National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358)..., s. 67

Dňa 26. novembra 1975 politické odporúčania Memoranda 200 spolu s odporúčaniami predloženými Kissingerom boli prijaté americkou administratívou. Vyľudnenie celých národov na zemi tak začalo byť súčasťou zahraničnej politiky Spojených štátov. Tento dokument podpísal a uviedol do platnosti predseda Rady národnej bezpečnosti a dôverný priateľ Kissingera Brent Scowcroft. Zakrátko nato Kissinger vytvoril Office of Population Affairs pri štátnom oddelení a Ad Hoc Group on Population Policy pri Rade národnej bezpečnosti, aby uviedli do činnosti genocídnu politiku predstavenú v Memorande 200.
Prvým pokusom týchto nových inštitúcií bola občianska vojna v Libanone!

Pridať nový príspevok