Este som zabudol...

Brano | 31.03.2011

Hlavne si pozrite spomínaný zákon, tu je výňatok:

(1) Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto:
a) sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu,
...
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a v blokovom konaní do 3 000 Sk. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10 000 Sk.

Pridať nový príspevok