Re:dvojsečná zbraň

Eva Juhárová | 27.01.2011

Milý Marcel
nikoho sme na nič neupozorňovali. List ombusmanovi poslala súkromná osoba a na stránku slolodavockovani sa obrátila až po obdržaní stanoviska ombudsmana. Dostali sme iba súhlas na zverejnenie odpovede.

Súčasná právna úprava je pre povinnosť očkovania nedostatočná. To je fakt a tento fakt sa rozličnými kľučkami obchádza zo strany RÚVZ aj ÚVZ SR pri mnohých rozbehnutých priestupkových konaniach. Je dôležité mať toto na zreteli a stanovisko ombudsmana je istým druhom pomoci pre obvinených z priestupku nepodrobenia sa povinnému očkovaniu, resp. ich zákonných zástupcov, teda rodičov. Teda aspoň do výroku príslušného súdu v tejto veci.

Druhá vec je, že či uvedomenie si nedostatočnej právnej úpravy môže viesť k snahe o sprísnenie právnych prepisov upravujúcich povinnosť očkovať. Môže, ako tomu nasvedčuje aj vývoj udalostí v susednej Českej republike po výroku Najvyššieho správneho súdu z leta 2010, že pokutovanie rodičov za neočkovanie nemá oporu v zákone. Je však otázne, či to uvažované sprísnenie oporu v zákonoch naozaj bude mať, či už v Českej republike, na Slovensku a či kdekoľvek v Európskej Únii.

Pridať nový príspevok